Fastighet, lantmäteri

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun ansvarar för alla lantmäteriförrättningar och fastighetsregistret inom kommunens gränser.

Fastighetsindelning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. Förändringar i fastighetsindelningen sker genom en lantmäteriförrättning. I Gävle kommun finns ca 24.000 fastigheter.

Stat och kommun har delat ansvar

I Sverige är ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten delat mellan stat och kommun. I 39 av landets större kommuner finns kommunala lantmäterimyndigheter som ansvarar för verksamheten medan statliga Lantmäteriet svarar för verksamheten i resten av landet.

Hos den kommunala lantmäterimyndigheten kan du få hjälp med frågor kring din fastighet. Hit vänder du dig om fastighetsindelningen behöver ändras eller för att bilda en gemensamhetsanläggning eller en ledningsrätt. Om det finns oklarheter avseende fastighetsgränser eller servitut kan en fastighetsbestämning göras.

Mer information om bland annat lantmäteriförrättningar, fastighetsbeteckning och register, servitut, samfällighetsförening, lantmäteriarkiv och historiska kartor hittar du i menyn till vänster.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-03