Du är här: 

Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Gävle växer och år 2030 har Gävle kommun 120 000 invånare. En fortsatt positiv befolkningsökning och samhällsutveckling innebär stora möjligheter och utmaningar för Gävle kommuns framtida utveckling.

I förslag till översiktsplan redovisar kommunen sin viljeinriktning för hur mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling ska ledas i en hållbar riktning.
Är du ny till begreppet översiktsplan? Läs mer här.

Översiktsplanen är på granskning 25 januari – 31 mars 2017

Översiktsplanen befinner sig just nu i fasen "Granskning"

Under hösten 2015 var översiktsplanen ute på samråd hos allmänheten. Därefter har översiktsplanen bearbetats efter inkomna synpunkter och har nu ställts ut på granskning under perioden 25 januari – 31 mars 2017. Under granskningen kommer du som kommuninvånare, intresseorganisation, företag, myndighet med flera ges möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Efter granskningens slut kommer planen att justeras för att senare under 2017 antas som ny kommuntäckande översiktsplan för Gävle kommun.

 

Ta del av översiktsplanen för Gävle kommun

Använd följande knappar för att läsa om översiktsplanens övergripande delar. Hela förslaget hittar du här.

 

Ta del av vad som sades under samrådet

Under samrådet 19 okt - 31 december 2015 hölls ett antal aktiviteter och möten. Över 1200 synpunkter samlades även in från 400 olika aktörer och privatpersoner. Allt material från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen hittar du här.

Kontakta oss

Ulrika C Jonsson
Projektledare
ulrika.c.jonsson@gavle.se

Daniel E Andersson
Bitr. projektledare
daniel.e.andersson@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-26