Du är här: 

Helt Enkelt Gävle

Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialtjänsten och räddningstjänsten i Gävle Kommun. Projektets största syfte är att bidra till ett förbättrat företagsklimat. I projektet ingår tre delprojekt: klarspråksutveckling, utveckling av kundtjänst och svarsgrupper samt utbildningen Förenkla Helt Enkelt. Utbildningen har nu resulterat i ett utkast till handlingsplan som du finner i högerkolumnen. Den färdiga handlingsplanen kommer sedan att vara föremål för beslut i kommunfullmäktige.

Projektet pågick under 2012 med syftet att ge de kommunala tjänstemännen större insikt i företagens och kundernas behov och förbättra företagsklimatet. Ökad kvalitet och effektivitet samt ett bättre bemötande är målen med kompetensutvecklingen. Målen ska nås genom en större insikt i företagens och kundernas situation och behov vilket ska resultera i bättre kundrelationer och ett starkare företagsklimat. Under 2013 implementeras handlingsplanen i verksamhetsplaner i de olika organisationerna.

Ett bra företagsklimat påverkas av en rad faktorer. Att på olika sätt göra det enklare för företag att följa regler är ett sätt. Mycket av regeltillämpningen sker i kommunerna och ett utvecklingsarbete som underlättar för företagen att i vardagen vara part i dessa frågor är viktigt. Förbättrad tillgänglighet och service är viktiga faktorer men det finns även andra utvecklingsområden.

 
Bakgrund till projektet

Gävle kommuns service mot företag mäts regelbundet av Stockholm Business Alliance. En stor del av direktkontakten mot företagen sker i tillstånds-, tillsyns- och exploateringsärenden och många av dessa samlas inom förvaltningen Samhällsbyggnad Gävle. För att fånga upp alla delar med tillsyn bör även tillsynshandläggare från Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst delta i projektet, eftersom även kommunernas alkohol- och brandtillsyn ingår i undersökningen. Kommunledningskontorets näringslivsavdelning är också en naturlig part i projektet då deras uppdrag består till stor del av stöd, råd och service i syfte att ge förutsättningar för företag att starta, växa och anställa fler.

Servicen mot allmänhet, företagare och kunder är viktig och rollen som myndighet innebär att vara den som ska säkerställa att lagar följs. Projektledningen ser att en viktig del av projektet är att visa att god myndighetssed går att kombinera med god kundservice och ett kundstödjande förhållningssätt.

Helt Enkelt Gävle handlar om ömsesidig förståelse, förbättrad kundservice, bemötande och handläggning för ett bättre företagsklimat.


Syfte

Genom ett utvecklingsinriktat lärande hos medarbetare, chefer
och politiker i organisationen ska vi utveckla service, effektivisera ledtider och förenkla för kunden samt kombinera myndighetsroll och serviceroll på ett bra sätt. Syftet är även att få insikt om varandras uppdrag och roller för att förstå helheten och därmed bli goda ambassadörer. Genom detta bidrar vi till ett bra företagsklimat i Gävle kommun.


Mål

Projektets övergripande mål är att skapa en intern organisation och ett systematiskt internt samarbete som ger förutsättningar för bättre kundrelationer. Projektet ska också ge medarbetarna ny kunskap, kompetens och färdigheter med fokus på tillgänglighet, kundservice, processer och kunskaper om helheten. Målet är även att medarbetarna får lära sig mer om företagande och entreprenörskap för att få bättre insikt i företagarnas situation och vardag.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03