Gävle fritt från våld

I kommunplanen 2013 gavs ett uppdrag att genomföra ett kommunövergripande utvecklingsprojekt mot våld i nära relationer. Projektet genomförs 2014-2016 av kommunledningskontoret i samarbete med Socialtjänst Gävle. Målet med projektet är att Gävle kommun arbetar fram en kommunövergripande strategi för arbetet mot våld i nära relationer. Projektet kommer även innehålla utbildnings- och informationsinsatser för att öka kunskap om våld i nära relationer, såväl internt som externt. De kunskapsspridande aktiviteterna syftar till att öka förståelsen för våld i nära relationer hos medborgare och medarbetare i Gävle kommun. Detta för att skapa ett tryggare Gävle.

Projektets huvudaktivitet 2016 är att utveckla det våldspreventiva arbetet i Gävle kommun. Gävle kommun är uttagen som referenskommun i det nationella projektet En kommun fri från våld, som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-27

Rapport Våld i nära relationer

En medborgarundersökning om utsatthet för våld i nära relationer från 2014. Denna rapport redogör för resultatet när det gäller kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer i Gävle kommun. Rapporten visar omfattningen av samt karaktären på våldet. 

Rapport Gävle kommuns arbete mot VINR

En rapport om Gävle kommuns arbete för att uppnå det fjärde nationella jämställdhetspolitiska målet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Rapporten ger en sammanfattande bild av Gävle kommuns arbete med våld i nära relationer (VINR). Den ger också förslag till fortsatta utvecklingsinsatser samt kommunövergripande organisering med VINR. Socialnämnden och Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 i enlighet med rapporten.