Förorenade områden

Gasklockorna

Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Regler om bland annat ansvar för förorenade områden och byggnader finns i miljööbalkens tionde kapitel. Grundregeln är att den som har eller har haft en verksamhet eller utfört en åtgärd som bidragit till föroreningen också är den som är ansvarig för efterbehandlingen.

Underrätta tillsynsmyndigheten

Om föroreningar påträffas eller om något ska göras som påverkar risker, spridning och liknande, i ett förorenat område eller byggnad ska tillsynsmyndigheten alltid underrättas. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över de flesta förorenade områdena inom Gävle kommun. Tillsynen omfattar bland annat handläggning av anmälningar om efterbehandling, utredning av ansvar, riskbedömningar, granskning av markundersökningar och analysresultat samt inspektioner.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-05-10