Frågor och svar

Centrumhållplatsen i Gävle byggs om


När blir det klart?
Centrumhållplatsen vid Rådhuset byggs om mellan mars och slutet av november 2017.

Vad görs när?
Alla arbetsinsatser under ombyggnationen är schemalagda under vissa veckor. 
Du hittar den senaste tidplanen här

Varför bygger vi om?

 • Det blir enklare att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik.
 • Tillgängligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, ökar och det blir lättare att kliva på och av bussen.
 • Tryggheten ökar med bättre belysning på gångstråk och med markvärme som minskar risken för halkolyckor.

Vad kommer att göras?

 • Busshållplatser tillgänglighetsanpassas – det blir lättare att kliva på och av bussen.
 • Hållplatser flyttas och får nya väderskydd med större tak.
 • Markvärme på gång- och cykelstråk byts ut och ny markvärme installeras.
 • Belysning sätts upp på gångstråk mellan Norra Strandgatan och Nygatan.
 • Upphöjda överfarter på Drottninggatan i korsningarna Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan renoveras.
 • Marken till butiksentréer längs stråket höjs upp där det är möjligt. 

Vad händer på Rådhustorget?
Ytan på Rådhustorget används för förvaring av material, verktyg och maskiner.

Vem har bestämt att centrumhållplatsen ska byggas om?
Projektet är en del av Gävle centrumplan som beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2014.

Busstrafik

Var hittar jag busshållplatserna som flyttats?
Här ser du de tillfälliga hållplatserna för bussarna.

Du kan också ringa till X-trafiks trafikupplysning på telefon 0771-91 01 09 eller besöka X-trafiks resebutik på Norra Rådmansgatan.

Varför flyttas busslinjerna till Nygatan?
Det finns inte utrymme för busstrafiken när centrumhållplatsen byggs om, därför är busshållplatserna flyttade till Nygatan.

Biltrafik

Hur påverkas biltrafiken?
Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan kommer i perioder att vara avstängda för fordonstrafik. När Norra Rådmansgatan är avstängd kommer Norra Kungsgatan istället att ha dubbelriktad trafik och vice versa.
Här kan du läsa om trafikavstängningar.

Vilka trafiksignaler är avstängda?
Trafiksignalerna är avstängda i korsningarna Norra Kungsgatan/Norra Strandgatan samt Norra Rådmansgatan/Norra Strandgatan. Trafiksignalerna i korsningen Nygatan/Norra Rådmansgatan samt Nygatan/Norra Kungsgatan är sedan tidigare avstängda. Inga ljudsignaler som hjälp vid synnedsättning finns i bruk.

Varför är trafiksignalerna avstängda?
När biltrafiken är dubbelriktad kan trafiksignalerna inte användas eftersom de bara fungerar för trafik från ena hållet. Under perioden för ombyggnationen används i stället skyltning.

Kan trafik mötas vid övergångarna på Drottninggatan?
Ja, två bilar kan mötas vid övergångarna men ta det extra försiktigt vid övergångarna eftersom många trafikanter inte är vana vid att trafik kommer från båda hållen.

Parkeringsplatser

Hur påverkas möjligheterna att parkera bilar? 
För att få plats med de tillfälliga busshållplatserna under tiden för ombyggnationen har platser för gatuparkering tagits bort på Nygatan, Norra Kungsgatan och Brunnsgatan.
Har kan du se var platser för gatuparkering tillfälligt tagits bort.

Gång- och cykeltrafik

Kan jag gå på Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan?
Ja, du kan ta dig förbi ungefär som vanligt. Ibland kan det vara begränsad framkomlighet.

Kan jag ta mig förbi på cykelvägen på södra sidan av Rådhuset?
Ja, men det kan hända att fordon från byggentreprenören korsar cykelvägen ibland. Grävarbeten kan periodvis blockera gång- och cykelvägen men parken är inte avstängd för gång- och cykeltrafik.

Störningar och skador

Det bullrar i min bostad, vad kan jag göra?
Om du som boende störs av buller kan du kontakta Samhällsbyggnad Gävle för mätning av inomhusnivåerna av buller. Skicka gärna in en störningsanmälan också.

Jag har fått en skada, vad kan jag göra?
Anmälan om skada på fastighet, personskada eller skada på föremål, till exempel kläder eller glasögon, ska göras skriftligt till Samhällsbyggnad Gävle, 801 84 Gävle.

Butiker

Kan jag nå alla butiker på Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan?
Ja, butikernas entréer kan nås under hela tiden för ombyggnationen.

Hur kan jag få information?

Så här kan du få information om vad som händer under ombyggnationen av centrumhållplatsen

Läs på kommunens webbplats:
www.gavle.se/stadsutveckling

Följ kommunens Facebook-konto:
Facebook (Gävle kommuns konto)

Anmäl dig till nyhetsbrev via e-post:
Nyhetsbrev 

Jag har en synnedsättning, finns information särskilt anpassad för mig?
Du som har en synnedsättning har möjlighet att ta del av viss samhällsinformation via tal-sms. Informationen gäller Samhällsbyggnad Gävles egna arbeten och handlar om sådant som påverkar gatumiljön och möjligheten att ta sig fram i Gävle, till exempel:

 • Ny- och ombyggnationer på allmän plats
 • Trafikförändringar
 • Underhåll av gator och vägar

Anmäl dig till sändlista för tal-sms
Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor, kontakta Gävle kommuns kundtjänst, telefon 026-17 80 00.