Ansökan om tillstånd för ombyggnation av Å-rummet inlämnad

170404

Med start i slutet av 2017 planerar Gävle kommun att bygga om Å-rummet, utrymmet vid Gavleån mellan Centralbron och Rådmansbron längs med Norra Strandgatan.

Då byggnationer i vattnet kräver tillstånd för vattenverksamhet och utbyte av träd kräver dispens från biotopskyddet enligt Miljöbalken, har nu Gävle kommun skickat in en ansökan om detta till Mark- och miljödomstolen.

Nu kommer domstolens process ta vid och ett svar på ansökan väntas inkomma tidigast under hösten 2017.

Domstolen kommer i sin process att ta in synpunkter från sakägare och berörda. Det finns alltså fortfarande möjlighet att lämna synpunkter. Detta görs då direkt till domstolen.

Tillståndprocessen

Läs mer om ombyggnationen av Å-rummet här.