Centrumhållplatsen byggs om

Centrumhållplatsen i centrala Gävle byggs om. Ombyggnationen väntas bli färdig i november 2017. Under ombyggnationen leds busstrafiken om till Nygatan. 

Vad kommer att göras?

  • Busshållplatser tillgänglighetsanpassas.
  • Hållplatser flyttas och får nya väderskydd med större tak.
  • Markvärme på gång- och cykelstråk byts ut och ny markvärme installeras.
  • Belysning sätts upp på gångstråk mellan Norra Strandgatan och Nygatan.
  • Upphöjda överfarter på Drottninggatan i korsningarna Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan renoveras.
  • Marken till butiksentréer längs stråket höjs upp där det är möjligt. 

Varför bygger vi om?

  • Det blir enklare att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik.
  • Tillgängligheten för alla resenärer, oavsett funktionsförmåga, ökar och det blir lättare att kliva på och av bussen.
  • Tryggheten ökar med bättre belysning på gångstråk och med markvärme som minskar risken för halkolyckor vintertid.