Det här gör Gävle kommun!

Gävle kommun ska bli en av de bästa miljökommunerna och har därför tagit fram ett Miljöstrategiskt program. Det innehåller mål inom miljöområdet och visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun kommer att ha nu och på längre sikt inom sju fokusområden. Här kan du läsa om några exempel på vad kommunen gör inom respektive område:

Energi

Energi- och klimatrådgivning

För att minska energianvändningen och använda energin mer effektivt så arbetar kommunen med energi- och klimatrådgivning för gävlebor och företag samt energitillsyn. Frågan hanteras också vid bygglov och planläggning.

Utbildning för minskad energianvändning

I kommunens egna fastigheter görs tekniska åtgärder och utbildningar för de som vistas i lokalerna för att energianvändningen ska minska. Utbildningarna handlar mycket om vardagliga rutiner och att förändra beteenden som att släcka lampor, stänga av datorer och utrustning som står på standby.

Tillverkar fossilfri fjärrvärme

Den fjärrvärme vi använder i Gävle är idag till 99,2 procent fossilfri och den el som produceras av Gävle Energi är 100 % fossilfri redan nu. För att visa vägen ska de kommunala fastigheternas energianvändning vara fossilfri redan år 2016. 

Gävle kommun har som mål att vara klimatneutralt år 2050 och genom ett unikt samarbete mellan Gävle kommun och Korsnäs Billerud har kommunen startat Bomhus Energi som är ett samägt biokraftvärmeverk.  Det har lett till att oljeanvändningen minskat med 40 000 kubikmeter och koldioxidutsläpp minskat med 13 % sedan starten 2013.

Tillverkar förnybar energi av sol, vind och vatten

För att produktionen av förnybar energi från t.ex. sol och vindkraft ska öka så arbetar kommunen till exempel med vindkraft och solpaneler på Gavlerinken, en anläggning solceller i Andersberg samt solceller och solpaneler på Fullriggaren. För att produktionen av biogas ska öka med 400 % till år 2017 arbetar kommunen bland annat med att röta kompostmaterial i Forsbacka för att skapa biogas.

Transporter

Öka cyklingen i Gävle

Kommunen jobbar aktivt för att skapa bra förutsättningar för cyklister. Det görs bland annat genom att underhålla och kontinuerligt bygga ut cykelvägnätet, prioritera plogning av cykelbanorna vintertid och ha årliga cykelkampanjer och cykeldagar för att uppmärksamma frågan.

Öka resande med buss och tåg

Kollektivtrafiken i Gävle är ett sätt för kommunen att minska både biltrafik och utsläpp. Bussarna i Gävle drivs idag med 30 % lokalproducerad biogas vilket bidrar till både minskat fossilberoende och bättre luft.

Öka produktion av förnybara drivmedel

I Gävle produceras både el från förnybara energikällor och  biogas som kan användas som drivmedel i bilar. Biogasen tillverkas av rötslam från vårt reningsverk Duvbacken och det finns planer på att utöka biogasproduktionen genom att använda det matavfall som samlas in.

Laddstolpar för elbilar

För att möjliggöra för gävlebor att välja olika alternativa förnybara drivmedel arbetar kommunen med att det ska finnas laddstationer för elbilar.

Konsumtion och avfall

Enkel källsortering

Gävleborna är bra på att källsortera. Av allt matavfall som slängdes 2012 gick 68 % till kompostering, vilket är dubbelt så mycket som medelvärdet för hela Sverige på 32 %. Här spelar Gästrike återvinnares informationsarbete en avgörande roll.

När vi tittar på tidningar och förpackningar så källsorterade gävleborna 61 % av alla förpackningar som slängdes 2012. Under 2012 sorterade gävleborna 48 procent av det totala avfallet till återvinning. Motsvarande siffra för hela Sverige var 35 procent.

Minskad nedskräpning

Gävle kommun arbetar aktivt med renhållning och attityder kring nedskräpning och deltar bland annat årligen i Håll Sverige Rents kampanjer Skräpplockardagarna och Clean Up Land. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Miljökrav i upphandling

Gävle kommun arbetar med att ställa krav på miljömässig hållbarhet när produkter och tjänster upphandlas. En utbildning håller på att tas fram för att höja kunskapen inom kommunkoncernen.

50% ekologisk mat i kommunens verksamheter

Gävle kommun strävar mot att öka andelen ekologiska livsmedel i kommunkoncernens verksamhet. 2015 serverades i snitt 29 procent ekologisk mat, målet är att det ska vara 50 procent år 2020. Cirka 25 förskolor i Gävle är i framkant och har redan nu nått målet!

Använda avfallet

Gävle kommun arbetar kontinuerligt med att göra det lätt för Gävleborna att göra rätt när det gäller avfallshantering. I ett samarbete med Erikshjälpen, Myrorna och Biståndsgruppen är det möjligt att lämna grejer, kläder och möbler till second hand direkt på återvinningscentralen i Gävle. Gästrike återvinnare hjälper också företag och gävlebor att få bra lösningar för sortering tex miljörum och miljöhus. Tack vare Gästrike återvinnares EL:IN-skåp går det idag att lämna smått elavfall, lampor och batterier för återvinning i de flesta matbutiker i kommunen. 

Mark och bebyggd miljö

Bygger på redan bebyggd mark

Gävle kommun ska i första hand bygga på mark som redan används. Ett bra exempel på det är bostadsområdet Gävle strand som byggs på gammal industrimark på Alderholmen. Ett annat exempel är byggnaden Maskinisten som är klassad som miljöbyggnad och ligger på Brynäs. Även den marken var bebyggd sedan tidigare.

Kommunens egna jord- och skogsmark ska också brukas hållbart.

Använder bra byggmaterial

Kommunens förvaltningar och bolag ska bygga med resurssnåla och sunda material och metoder. 

Minskar buller och luftföroreningar

Kommunen har tidigare jobbat med bullerdämpande åtgärder på fastigheter. Nu arbetar man även med att minska trafiken och bullret från den. Elbilar, elbussar och tystare asfalt är några exempel på åtgärder. När trafiken minskar blir också luften renare.

Miljöcertifiering för minskat energibehov

Gavlefastigheter arbetar med att miljöanpassa och miljöcertifiera sina byggnader. Man arbetar både med miljöklassningssystemet miljöbyggnad nivå silver och GreenBuilding.

För att en befintlig byggnad ska certifieras ska energibehovet ha minskat med 25 procent efter renovering.

I dagsläget är fem byggnader certifierade: Stadshuset, Gävle Teater, Hedesunda centralskola, Skogsmursskolan Sörby och Sjömanskyrkan.

Natur

Skyddar naturvärden och ökar tillgänglighet

Gävle kommun jobbar både med att skydda naturvärden och göra det enklare att ta sig ut i naturen. Bland annat anläggs ett stadsbad i Gavleån och en strandpromenad med natur- och kulturinformation längs Norrlandet. Skötseln av Valls hage ses över för att skapa ett komplett och välbesökt arboretum med inhemska träd- och buskarter.

Kommunen arbetar hela tiden med att förbättra skötseln av parker och med att bilda kommunala naturreservat både för biologisk mångfald och rekreation. Några exempel är Tångberget och Sätraskogen. Mer information om Gävles naturreservat och naturnära utflyktsmål.

För att skydda hotade arter vidtar kommunen särskilda åtgärder. För den vitryggiga hackspetten har kommunen till exempel huggit ur gran vid T-udden för att främja lövträden. Det kommer att vara bra för många andra arter.

Vatten

Skyddar dricksvatten

För att skydda dricksvattnet arbetar Gävle kommun med att skapa vattenskyddsområden för vattentäkter och bättre dagvattenhantering för vägar inom skyddsområde för vattentäkt. Dessutom strävar kommunen för att minska saltningen av vägarna.

Skyddar framtida vattentäkter

I planeringen skyddas även områden som kan bli vattentäkter i framtiden. Allmänheten informeras om vad man får göra inom skyddsområden och verksamheter för att minska föroreningar till vattnet.

Förbättrar levnadsmiljön för fiskar

Kommunen jobbar också med att förbättra levnadsmiljön för fisken och med att minska riskerna vid översvämningar och ökade vattenflöden.

Renar dagvatten och sanerar förorenade områden

Vatten från vägar och andra hårda ytor, så kallat dagvatten, renas och förorenade områden saneras.

Strävar efter att minska bräddning kontrollerar enskilda avlopp

Kommunen strävar efter att minska bräddning, ett utsläpp av avloppsvatten, som beror på att vattenmängden är större än ledningsnätet klarar av. Tillsyn av enskilda avlopp sker också för att minska utsläppen.

Information och utbildning

Earth Hour

Genom att släcka ljuset under en timme visar vi världens makthavare och varandra att vi bryr oss om klimatfrågan. Ju fler vi blir desto tydligare blir signalen. Gävle kommun deltar årligen i Earth Hour på olika sätt, läs mer om  Earth Hour.

Vintercyklisten

En årlig kampanj för att öka cyklandet vintertid. Läs mer om Vintercyklisten.

Gävle miljögala

Gävle miljögala är ett årligt event som genomförs av Gävle kommun för att lyfta vad som händer i Gävle kopplat till miljö och presentera det miljöarbete som genomförts det gångna året.

Energi- och klimatrådgivning

Gävle kommuns energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Gästrike återvinnare inspirerar

Gästrike återvinnare besöker skolor, vuxengrupper, föreningar och andra intressegrupper för att förmedla kunskap om avfallshantering och hur man kan agera hållbart. Gästrike återvinnare erbjuder också miljöutbildningar för företag för att höja personalens miljökompetens.