Miljöläget i Gävle

Miljöläget i Gävle visar vägen mot kommunens ambition - att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. Och vi är på god väg, vi hamnade på på andra plats 2017 i den nationella rankningen Miljöbästa kommun 2017!
Här kan du hitta fakta som berör dig som gävlebo och söka svar på hur det går med olika miljöfrågor i kommunen. Hur stora är koldioxidutsläppen och minskar de? Hur många åker kollektivt? Ökar eller minskar cyklingen? Blev det något stadsbad i Gävle?

Energi

Energianvändningen både ökar och minskar

Den totala energianvändningen ökar i Gävle kommun som geografiskt område, det som kan ses positivt är att den senaste statistiken visar på en minskning av energianvändningen internt inom kommunen.

När det gäller Gävle kommuns interna mål har den faktiska elanvändningen mellan år 2009-2016 minskat med ca 16 %, vilket visar på att vi är på rätt väg mot målvärdet. Den faktiska värmeanvändningen mellan 2009-2016 har minskat med ca 8 % internt, vilket visar på att måluppfyllnaden är nära för de interna målen.

 

 

 

 

 

 

Energianvändningen i lokaler, byggnader och vid produktion per år i Gävle kommun.

Koldioxidutsläppen minskar

Koldioxidutsläppen från el, uppvärmning och produktion minskar med snabb takt. Bildandet av till exempel Bomhus Energi AB har bidragit till stor del.

 

 

 

 

 

Koldioxidutsläpp från energisystemet, det vill säga den energi som används i lokaler, byggnader och vid produktion, per år i Gävle kommun.

Energi från sol, vind och vatten

Installerad effekt från solceller har ökat markant sedan föregående år. Det är den nya anläggningen på Gavlevallen och Gavlehov som tillkommit. Vi har nu ökat vår produktion med 450 % inom kommunkoncernen.
Produktionen av energi från vindkraft i kommunen har minskat till nära noll, och anledningen är det vindkraftverk Gävle haft har monterats ner. Ett nytt område lokalt för vindkraft är på gång, så det kan bli aktuellt att produktionen ökar inom några år. Gävle kommunkoncernen äger även vindkraft via Samkraft.

Installerad effekt solel MWH.

Andel förnybar energi i fjärrvärmemix.

Transporter

Vår tuffaste utmaning

Den totala körsträckan per invånare har ökat mer än tidigare år, vilket visar att trenden går åt fel håll och vi kan tyvärr se att cyklingen minskat något. Kollektivtrafikresorna med buss har däremot ökat, vilken är en postiv trend men behöver gå i snabbare takt. Koldioxidutsläppen från resor och transporter har minskat, men det behöver också ske i snabbare takt.

Gävle kommuns interna arbete med transportmålen går åt rätt håll, cyklingen ökar, de korta flygresorna minskar och vi åker mer kollektivt men även där behöver det ske i snabbare takt.

 
Körsträcka med bil, antal körda mil med bil i genomsnitt per invånare och år.

 
Registrerade resor per år och invånare (påstigande) i Gävle kommun med trafik som X-trafik ansvarar för.

 

 

 

 

 

Antal cyklister vid fasta mätpunkter vid Teatern, Kvarnparken och Centralbron. 

 

 
Koldioxidutsläpp från resor och transporter i Gävle kommun.

Konsumtion och Avfall

Ökade inköp av ekologiska livsmedel

Målet för ekologiska livsmedel inom Gävle kommun koncernen, det vill säga den mat som serveras bland att inom skolan och omvårdnad, är på god väg att uppnås. 50 % av Gävle kommun koncernens livsmedelsinköp ska vara ekologiska år 2020 och för 2016 kan vi se att inköpen ligger i snitt på 40,5 %.

 
 

 

 

 

 

 Andel ekologiska livsmedelsinköp.

Ökad biogasproduktion i Gävle

Ett exempel på hur man kan använda avfall som en resurs är att producera biogas av matavfall och använda det som drivmedel. Från och med 2017 framställer Ekogas AB biogas vid två anläggningar i Gävle, dels vid Duvbacken, vårt reningsverk och då av rötslam, dels i Forsbacka och då av det matavfall som samlas in.

Avfallsmängden ligger på samma nivå

För att se om konsumtionen blir mer hållbar mäts bland annat den totala avfallsmängden. Mängderna har legat på ungefär samma nivå under 2011-2015.

 
Mätning total avfallsmängd kg per person.

Vi blir fler och fler som medverkar i Håll Sverige rent-kampanjen

 

 

Andel av kommuninvånare som engagerar sig i skräpplockardagar.

Mark och bebyggd miljö

Arbetet har satt igång

Arbete med riktlinjer, policys och andra underlag har genomförts under 2016. Under 2017 inväntas politiska antaganden och att arbetet kan börja följas upp.
Inom flera områden behöver arbetet intensifieras för att vi ska uppnå målen, till exempel för kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt, buller och luftföroreningar.

 

 

 

 

 

 

Andel kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt.

Antal fastigheter där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB(A) ska vara högst 1200 st. år 2015 och högst 1000 st. år 2025

Antal gator inom gränsintervallet för miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) ska senast år 2015 vara 0 st.

Natur

Flera natureservat och bad i Boulongern

Bildandet av fler naturreservat går i snabb takt, Limön och Tångberget för att nämna ett par stycken. Stadsbadet i Boulongerskogen  är klar och har varit välbesökt sedan dag ett och är idag en mycket uppskattad plats för både yngre och äldre i Gävle.  

Areal kommunalt bildade naturreservat.

Vatten

Vårt dricksvatten nu och i framtiden ses över

Skydd och säkring av dricks- och råvatten är bristfälligt i dagsläget men arbete med åtgärder pågår, bland annat ses skyddsföreskrifterna för Valboåsen över där vi idag får vårt dricksvatten ifrån. Gästrike Vatten har arbetat med att ta fram en vattenförsörjningsplan för att skydda råvattenförekomster som kan vara väsentliga för framtida dricksvattenförsörjning.

Arbete pågår att skydda våra vattendrag

Av alla vattendrag och sjöar uppnår bara 25 procent av dem god vattenstatus. Det innebär att det till exempel kan finnas vandringshinder som stör fiskarnas fortplantning eller för mycket näringsämnen i vattnet.

 

 

 
 

 

Andel vattendrag med god eller hög ekologisk och kemisk status i Gävle kommun.

Information och utbildning

Gävle nästbästa miljökommun 2017

Gävle kommun placerades på andra plats i Aktuell hållbarhets kommunrankning 2017 och klättringen i placering visar att det miljöstrategiska programmets åtgärder och avsatta resurser till miljöarbetet gett resultat. Utmärkelsen bygger dels på en enkät och dels på uppgifter från offentliga källor som Boverket, Vattenmyndigheten och SKL.

Arbetet med Lärande för Hållbar utveckling fortsätter på Utbildning Gävle, en mycket viktig del i Gävles framtida utveckling.

Arbetet med att öka kunskapen som leder till mer miljömedvetna val behöver utvecklas eftersom vi ser att gävleborna konsumerar mer, både när det gäller energi i bostäder och resor med bil och den totala mängden avfall som Gästrike återvinnare tar emot.  Det som känns positivt är resultatet i den senaste medborgarundersökningen som visar att gävleborna fortsätter att vara nöjda med kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska leva miljövänligt i kommunen.

Vi har en  hemsida: www.gavle.se/miljo där vi kontinuerligt lägger ut vad som händer både internt och externt i Gävle och gävleborna bjuds årligen in till Gävle Miljögala. 
Vi har även startat nätverket Hållbart näringsliv Gävle.

Svar i SCB:s medborgarundersökning vad gävleborna tycker om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska leva miljövänligt.