Bilda förening

För att bilda en ideell förening i Gävle kommun måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den har en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer.

Föreningen måste också ha ett namn och föreningens verksamhet skall vara öppen för alla. Föreningen måste ha minst tio medlemmar inom Gävle kommun som har betalt fastställd årsavgift.

Bilda styrelse

Det första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse som bör bestå av:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör

Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter.

Bildandemöte

Vid föreningens bildandemöte väljs en tillfällig styrelse som ska fungera till det första årsmötet.
Vid val av styrelse utser föreningen samtidigt två revisorer. Revisionernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet.
En valberedning bör också väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen.

Konstituerande möte

Styrelsen håller ett konstituerande möte där styrelsen själv väljer till exempel kassör och sekreterare.

Firmatecknare

För olika handlingar, som bank- och posthandlingar, gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den eller de personer som föreningen utser till firmatecknare. Det kan till exempel vara ordföranden tillsammans med kassören eller sekreteraren som får i uppdrag att teckna föreningens firma.

Stadgar

Föreningens stadgar (regler) ska klargöra:

  • Ändamålet med föreningen
  • Målgrupp
  • Hur föreningen ska skötas

Här anges också föreningens verksamhets- och redovisningsår.
Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1/1-31/12) eller ha en annan indelning.
Idrottsföreningar rekommenderas att använda RF:s stadgemall för normalstadgar.
Flera riksorganisationer tillhandahåller förslag på normalstadgar för övriga föreningar.

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet väljs normalt ordförande i särskild ordning, medan övriga personer väljs som ordinarie ledamöter eller suppleanter.

Styrelsemöten

Styrelsens uppgift är att driva föreningen mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta det behövs, i regel en gång i månaden. Kallelse skickas till alla ledamöter och ersättare. I kallelsen anges de ärenden som ska tas upp på mötet.
Ordföranden har som uppgift att leda styrelsemöten och andra föreningsmöten.

Protokoll

Vid varje möte skall ett protokoll upprättas med uppgifter på vilka som är närvarande, tid och plats för mötet, vilka beslut som tagits med mera.

När föreningen har beslutat om styrelse/stadgar och erhållit plus- eller bankgirokonto samt organisationsnummer (Skattemyndigheten) fylls blanketten Registreringsanmälan i och skickas tillsammans med föreningens stadgar till Kultur & fritid Gävle för registrering i kommunens föreningsregister. Blankett finns att hämta hos Kultur- och föreningsstöd på Östra Slottsflygeln vid Gävle Slott, samt hos Kundtjänst i stadshuset.

Efter det att föreningen är registrerad har föreningen möjlighet att nyttja kommunens lokaler för träningar och aktiviteter. Föreningen har även rätt att söka och ta del av de olika bidrag som Kultur- och fritidsnämnden betalar ut varje år.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15