Testeboån

Testeboån är ett av Gävle kommuns mest värdefulla naturvårdsområde. Ån har sina källflöden i gränslandet mellan Hälsingland, Dalarna och Gästrikland och hör till de mest orörda vattendragen i länet.

Testeboån är i sin helhet ett av Gävle kommuns mest värdefulla naturområden. Ån har sina källflöden i gränslandet mellan Hälsingland, Dalarna och Gästrikland och hör till de mest orörda vattendragen i länet.

Testeboåns flora och fauna är rik med flera sällsynta arter. Hela vattendraget har cirka 20 fiskarter inklusive harr, öring, sik, ål vimma och lax. Utter påträffas också längs ån och flodpärlmusslor förekommer i delar av ån.

Årsberättelse 2016

Biologisk återställning för att återskapa ett levande vattendrag

Föreningen Flugfiskarna startade arbetet för laxen i Testeboån i mitten av 1980-talet när åns egna laxbestånd var helt utslaget. Sen 1999 pågår fiskevårdsarbetet i Testeboån i samarbete mellan Gävle kommun, Länsstyrelsen, SLU (tidigare Fiskeriverket), Testeboåns fiskevårdsområdesförening och Sportfiskarna. Det är och har varit ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att återetablera lax i Testeboån.

1983 byggde Gävle kommun den första fällan för att kontrollera uppvandringen av lax och havsöring. Och enstaka öringar fångades i fällan varje år. Det dröjde tolv år innan den första laxen dök upp 1995 och sedan ytterligare fem år innan lax nummer två dök upp. Laxbeståndet som nu finns i Testeboån är uppbyggt genom utsättningar av rom och yngel från Dalälven. Den sista utsättningen av lax gjordes 2006. Tre kilometer uppströms Strömsbro kraftverk fanns tidigare Forsby kraftverk som ägdes av det kommunala bolaget Gävle Energi. Forsby kraftverk revs 2005 för att gynna livet i Testeboån. 

Ett av Östersjöns nya viktiga vildlaxvatten

I maj 2013 blev Testeboån utsedd till vildlaxälv av Internationella Havsforskningskommissionen (ICES). Det är det första vattendraget att ta steget från att ha varit klassat som ett potentiellt vildlaxvatten till att bli ett av Östersjöns vildlaxvatten. Det finns två kriterier för att klassas som ett vildlaxvatten och det är att det inte sker några utsättningar av odlad lax och att de laxungar som finns i vattendraget ska vara avkomma av lax som i sin tur fötts på naturlig väg. Att räknas som ett vildlaxvatten innebär att statusen höjs rejält på Testeboån.

Nu ska laxbeståndet i Testeboån klara sig på egen hand. För att lyckas måste då laxen exempelvis kunna röra sig upp och ner i ån. Bara två kilometer från havet finns Strömsbro kraftverk där det under 2014 byggdes ett nytt fingaller för kraftverkskanalen för att förhindra att bla utvandrande ål samt lax- och havsöringssmolt ska dödas i kraftverkets turbiner. Dammen i anslutning till kraftverket har försetts med en ny fiskväg för både ned- och uppströmsvandrande fisk och i denna fiskväg finns sedan augusti 2015 en ny automatisk fiskräknare med kamera. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-16