Medlemsstöd 2017

Medlemsstödet bygger på antalet aktiva barn och ungdomar samt antalet sammankomster. Medlemsstöd ersätter från och med 2017 det befintliga Aktivitetsstödet.

Medlemsstödet gynnar olika typer av idrotter och fritidsverksamheter. Fokus flyttas från hur mycket varje barn och ungdom deltar till att främja att fler barn och ungdomar blir aktiva. En stor förening med många aktiva medlemmar får mer i stöd än en liten förening med få aktiva medlemmar.

Medlemsstödet stödjer även varje sammankomst och på samma sätt som Aktivitetsstödet ger Medlemsstödet ett större ekonomiskt stöd till de föreningar som har en väldigt aktiv verksamhet. Däremot spelar det ingen roll om aktiviteten har fem eller tjugofem deltagare. Föreningar har olika verksamheter och olika förutsättningar. Det är exempelvis färre deltagare vid en hoppträning i ett ridhus än vid en innebandyträning i en sporthall. Båda träningsformerna bidrar till mångfald av fritidsaktiviteter och stimulerar barns och ungas olika intressen och värderas därför lika högt.

Ansökan

Föreningar som uppfyller de allmänna och särskilda kriterierna har rätt att söka Medlemsstöd. Medlemsstöd beräknas bland annat på ett aktivt medlemskap vilket innebär att varje medlem måste delta i minst fem sammankomster per termin för att räknas som stödberättigad. För att en sammankomst ska räknas i Medlemsstödet ska den vara ledarledd, bestå av minst tre deltagare och pågå under minst 40 minuter. Alla föreningar som ansöker om Medlemsstöd rapporterar i det webbaserade systemet Aktivitetskort På Nätet (ApN).

Utbetalning

Utbetalning sker två gånger per år och baseras på statistik från ApN (aktivitetskort på nätet). I ApN redovisar föreningen antal sammankomster, medlemmar och även deltagartillfällen, eftersom medlemmen ska delta minst 5 gånger/termin innan den är stödberättigad. Statistik över deltagartillfällen är också viktigt för att Kultur & fritid Gävle ska kunna göra jämförelser och uppföljningar.

Om det finns pengar kvar i potten när Medlemsstödet betalats ut på våren tillfaller de Verksamhetsstödet. De pengar som finns kvar efter att Verksamhetsstödet fördelats tillfaller Medlemsstödet på hösten. Extrapengarna fördelas jämnt och på alla medlemmar, medräknat dem från vårens ansökningar. På så vis tillfaller hela det budgeterade stödbeloppet föreningarna.

Första utbetalningen av Medlemsstöd kommer att göras i juli 2017.

Kriterier - Medlemsstöd

Stödberättigad förening

 • Uppfyller kraven för Allmänna kriterier.
 • Bedriver barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning, utan över åldersgräns.
 • Består av minst 10 stödberättigade medlemmar.
 • Använder ApN, Aktivitetskort på Nätet.
 • Redovisar en jämställdhet- och likabehandlingsplan.
 • Två styrelsemedlemmar har genom SISU gått en utbildning i jämställdhet.
 • Ska ha varit verksam i minst tre månader efter anmälan om att söka Medlemsstöd, gäller även föreningar som varit vilande eller inte sökt Medlemsstöd det senaste året.

Ej stödberättigad förening

 • Uppfyller inte kraven för Allmänna kriterier.
 • Uppfyller inte kraven för Medlemsstödets kriterier.
 • Har inte anmält eller sökt Medlemsstöd, privattaxa gäller då för hyra av lokaler.

Stödberättigad sammankomst

 • Ska vara ledarledda och pågå i minst 40 min.
 • Ska ha minst 3 stödberättigade deltagare.

Stödberättigad medlem

 • Från och med det år medlemmen fyller 7 år till och med det år medlemmen fyller 20 år, person med funktionsnedsättning, utan över åldersgräns.
 • Har betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor eller ingår i en familj som betalat en familjeavgift på minst 120 kronor till föreningen.
 • Har varit delaktiga minst 5 gånger på aktiviteter, fördelat på minst 5 veckor/termin.
 • Om en förening har flera sektioner hanteras ansökan sektionsvis. Om en person är medlem i två sektioner räknas denne som två medlemmar, förutsatt att personen har erlagt två separata medlemsavgifter.

Ej stödberättigad medlem

 • Stödmedlem (en person som stödjer föreningen men som inte deltar i föreningens verksamhet).

Fördelning av Medlemsstöd

 • Om ansökningarna blir så många att det budgeterade Medlemsstödet inte räcker till det belopp som är tänkt per medlem, fördelas stödet procentmässigt lika till alla stödberättigade medlemmar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-13

Mångfald gynnar olika intressen

Individen i fokus

Ökad aktivitet bland fler barn och unga