Verksamhetsstöd 2017

Alla föreningar som får Medlemsstöd har också möjlighet att söka Verksamhetsstöd från 2017.

Verksamhetsstödet är ett stöd till för att kunna möta föreningars behov och efterfrågan. Det innebär att föreningen ansöker om sådant som den är i behov eller intresserad utav.

Ansökan

Verksamhetsstödet kommer att ha olika prioriterade inriktningar. Exempelvis kan det ett år riktas mot social hållbarhet och stödja föreningarnas arbete med jämställdhet och integration. Ett annat år mot miljömässig- eller ekonomisk hållbarhet och stödja underhåll på egenägda anläggningar, energibesparande åtgärder eller till exempel material för att utveckla sin verksamhet. Om ansökan är inom den prioriterade inriktningen är det större chans att stödet beviljas. Men även andra ansökningar utanför den prioriterade inriktningen kan godkännas.

Det som föreningen söker Verksamhetsstöd för ska kunna härledas till det kulturpolitiska- eller idrottspolitiska programmet med utgångspunkt från något eller flera av perspektiven social-, miljömässig- och/eller ekonomisk hållbarhet. Föreningarna kan inte söka Verksamhetsstöd för sådant som övriga stöd hos Kultur & fritid Gävle avser att täcka.

Verksamhetsstödet söks via Aktivitetskort på Nätet (ApN)

Utbetalning

Verksamhetsstöd kan ansökas löpande men kommer att behandlas av Kultur & fritid Gävle två gånger per år. Utbetalning görs löpande efter inlämnad redovisning. Verksamhetsstödet betalas ut till högst 50 % av kostnaden för föreningens åtgärd/aktivitet. Den resterande delen av den budgeterande kostnaden (minst 50 %) kan komma från föreningen själv eller från andra finansiärer som till exempel sponsorer, enskilda personer, stiftelser, andra projekt eller liknande. Ideella arbetsinsatser värderas och räknas som medfinansiering.

Första utbetalning av Verksamhetsstöd kommer att göras 2017.

Kriterier - Verksamhetsstöd

Stödberättigad förening

Ansökan och utbetalning

  • Verksamhetsstöd ansöks två gånger per år. Utbetalning görs löpande efter inlämnad redovisning.
  • Åtgärden ska kunna härledas till det kulturpolitiska- eller idrottspolitiska programmet med utgångspunkt från något eller flera av perspektiven social-, miljömässig- och/eller ekonomisk hållbarhet. 
  • Verksamhetsstöd betalas ut till högst 50 % av föreningens kostnad. Den resterande delen av den budgeterande kostnaden (minst 50 %) kan komma från föreningen själv som exempelvis ideellt arbete eller från andra finansiärer som till exempel sponsorer, enskilda personer, stiftelser, andra projekt eller liknande.

Verksamhet som ej är stödberättigad

  • För sådan verksamhet som Kultur & fritid Gävle har andra stöd för, utgår inte Verksamhetsstöd.

Ideellt arbete

Ideella arbetsinsatser värderas och räknas som medfinansiering. Ideellt arbete är en arbetsinsats som utförs av medlemmar från föreningen. Med ideellt arbete menas en arbetsinsats som för projektet framåt. De medlemmar som deltar på informationsmöten, träningar och dylikt, räknas som deltagande och ska inte redovisas som ideellt arbete. Skolbarns tid kan inte heller räknas som ideellt arbete.
Ideellt arbete värderas generellt beroende på åldern på den som utför arbetet enligt följande:

  • 13-15 år: 50 kr/h
  • 16-17 år: 120 kr/h
  • Från 18 år: 175 kr/h

Ideell tid redovisas på särskild underskriven blankett i samband med slutredovisning och utbetalning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-13

Bidrar till bra barn- och ungdoms-verksamhet

Möter föreningslivets behov

Främjar social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet