Arrangemangsstöd

Arrangemangsstöd ges till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Stödet ska ge ideella föreningar ekonomiska möjligheter att genomföra icke-kommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera.

Det är möjligt att söka för publika arrangemang som uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:

 • är av särskild betydelse för Gävles kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utgår från perspektiven för, med och av barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper  
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse 
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen 
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • är öppet för allmänheten (inte enbart för en begränsad grupp, till exempel medlemmar)

Bidrag ges inte till:

 • Arrangemang som inte är offentligt
 • Tävlingsverksamhet
 • Välgörenhet

Prioriteringar av ansökningar görs enligt bestämda bedömningsgrunder.

Formella kriterier för alla projekt

 • Ansökan kan göras via e-tjänst eller via en blankett
 • Ansökan ska ha poststämplats eller inkommit till Kultur & fritid senast innan arrangemanget äger rum
 • Arrangemanget ska äga rum i Gävle kommun
 • Arrangemanget ska vara religiöst och partipolitiskt obundet
 • I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kultur & fritid ger stöd
 • Redovisning av stöd ska ske till förvaltningen på särskild blankett senast sex veckor efter att arrangemanget har avslutats
 • Efter godkänd redovisning betalas stödet ut
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas
 • Lagar och förordningar ska följas

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning arrangemanget/projektet planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar.

Kvalitet 

Arrangemangets/projektets kvalitet bedöms av Kultur & fritid som värderar olika perspektiv. Man tittar bland annat på vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.

Målgruppsarbete & publik räckvidd

Här bedöms vilka publikgrupper som arrangemanget/projektet avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik. Kultur & fritid bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som arrangemanget/projektet omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk spridning.

Delaktighet

Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i arrangemanget/projektet genom exempelvis samarbeten, referensgrupper, eller kommunikation på hemsidor.

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv

Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden, hur man strävar efter att nå nya målgrupper och hur verksamheten öppnar sig för samarbeten som sällan genomförs i Gävles kultur- och föreningsliv.

Ekonomi och andra resurser

Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som sökanden har med sitt arrangemang/projekt.

Beloppsintervaller

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå arrangemanget/projektet behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet. Det ska vara enklare och snabbare att söka lägre belopp, där kraven inte är lika högt ställda.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-16