Ateljéstöd

För att få ateljéstöd måste sökanden vara yrkesverksam konstnär med dokumenterad yrkesverksamhet de tre senaste åren.

Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av kriterier. Minst tre av följande kriterier måste uppfyllas:

 • Högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning, inom bild- och formområdet (1)
 • Separatutställning i seriös* utställningslokal (2)
 • Grupp- eller temautställning i seriös utställningslokal (3)
 • Deltagit i jurybedömd utställning där urvalet gjorts av sakkunnig inom bild- och formområdet (4)
 •  Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat eller annan organisation med erkänd konstverksamhet (5)
 • Tilldelad skiss- och utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst ** tävlingssammanhang (6)
 • Tilldelad erkänt konstnärsstipendium (7)
 • Annan yrkesverksamhet såsom kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag (8)

* Seriös utställningslokal är en sådan vars huvudsakliga verksamhet är konstutställningar. Urvalet av utställningar i denna lokal ska också ske på ett professionellt sätt av sakkunnig inom bild- och formområdet.
** Seriöst tävlingssammanhang är ett sådant där urvalet gjorts av sakkunnig inom bild- och formområdet.

Utställningar som ägt rum i samband med utbildning kan inte åberopas.

För nyutexaminerade konstnärer ges dispens från kraven på yrkesverksamhet förutsatt att den sökande har högskoleutbildning inom bild- och formområdet som avslutats högst tre år innan ansökan. Har konstnären varit förhindrad från att arbeta, på grund av skäl som föräldraledighet och vård av barn, sjukdom eller studier på heltid, bedöms yrkesverksamheten utifrån de tre år som föregick den överhoppningsbara tiden. Uppgifterna ska kunna styrkas.

Regler för hyrda ateljéer

Stödet är personligt och betalas ut, förutsatt att lokalen är hyrd och endast används till ateljé, för sökande konstnär. För ateljéer med bostadsstandard kan stöd inte sökas. Delas lokalen med annan konstnär söks stödet för respektive del av hyran. Del av lokalen som används av annan person eller för annat ändamål får inte räknas in i bidragsgrundande hyra.

Regler för ateljéer i anslutning till hemmen

Stöd för ateljéer i anslutning till hemmen är personligt och betalas ut förutsatt att lokalen endast används som ateljé för sökande konstnär. Lokalen måste vara tydligt avskild från den övriga bostadsytan och vara beskaffad så att den med hänsyn till läge, inredning eller användning inte alls, eller högst obetydligt, kan användas som bostad. Endast en del av ett rum kan alltså inte definieras som ateljé. I de fall som sökande åberopar separata förvaringsutrymmen och andra liknande arbetsytor som inte är i direkt anslutning till själva ateljéytan, ska den sökande särskilt motivera varför dessa är nödvändiga. Stödet går inte att kombinera med någon annan form av lokalsubvention. Stödet beräknas efter lokalens storlek enligt en uppskattad kostnad på 350 kr per kvadratmeter.

Allmänna regler

Konstnären är skyldig att utan uppmaning anmäla eventuella förändringar. Sökanden kan endast erhålla stöd för en ateljé. Felaktigt utbetalat stöd kan återkrävas. Konstnär som erhåller stöd måste vara medlem i ateljéförening som har årsmöte, stadgar, styrelse och revisorer. Ateljéerna ska vara belägna i Gävle kommun och konstnären ska vara mantalsskriven i Gävle. Vart tredje år omprövas stödet och konstnären måste utan särskild uppmaning redovisa sin yrkesverksamhet.

Ansökningstider och utbetalningar

Utbetalningarna sker under september (för 3 månader) och januari (för 9 månader). Stödet söks på särskild blankett som kan rekvireras från Kultur & fritid eller Gävle Konstcentrum. Ansökningarna ska vara Kultur & fritid tillhanda senast den 31 augusti. Samtliga konstnärer som beviljas ateljéstöd, beviljas stöd för en treårsperiod. Det är den enskilde konstnärens ansvar att söka om när denna period löper ut. Vid ny ansökan samt förnyad ansökan ska samtliga handlingar bifogas. Ofullständig ansökan behandlas ej.

Budgeten för ateljéstödet uppgår till totalt 320 000 kr per år. I det fall att antalet ansökningar överskrider detta belopp har referensgruppen för ateljéstöd (som består av representanter för Konstcentrum, KRO och Gaffel) att ta ställning till hur det ska prioriteras i ankomna ansökningar.

Stödets beräkningsmodell

Stödet beräknas enligt modellen (kvadratmeterytan x 350 - 6000 kr x 0,75 = stöd (max 11 625 kr). För de med hyrda ateljéer gäller beräkningsmodellen (hyra - 6000 kr x 0,75 = stöd (max 15 500 kr). Konstnärens egenkostnad är alltid 6000 kr och maximalt stöd är 11 625 kr respektive 15 500 kr.

Med ansökan ska bifogas

 • Hyreskontrakt
 • Personbevis
 • Planritning över ateljén och placering i förhållande till bostadsytan (gäller endast de med ateljé i anslutning till bostaden)
 • Utbildningsbevis

Blanketter finns att hämta hos Kultur- och föreningsstöd på Östra Slottsflygeln vid Gävle Slott, samt hos Kundtjänst i stadshuset.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-16