Projektstöd

Projektstöd ges till aktiviteter som genomförs under en längre period eller vid flera tillfällen. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kultur- och fritidsutbudet i Gävle Kommun.

Det är möjligt att söka för publik projektverksamhet som uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:

 • är av särskild betydelse för Gävles kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utgår från perspektiven för, med och av barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper 
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen 
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • är öppet för allmänheten (inte enbart för en begränsad grupp, till exempel medlemmar)

För fleråriga projekt (max 3 år) gäller även nedanstående punkter:

 • Ansökan bedöms på den totala summan för hela perioden. För högre belopp är kraven kopplat till bedömningskriterierna hårdare
 • Fleråriga bidrag beviljas för projekt som bär på tydlig utvecklingspotential för Gävles kulturliv i vid bemärkelse eller har särskild nytta av ett långsiktigt stöd
 • Projektet ska visa på en bred räckvidd och vara sammanhängande när det gäller till exempel program, tema, process eller tydlig ambition för etablering
 • Bifoga separat budget för varje år inom den sökta perioden
 • Ansökan ska tydligt visa hur projektet skapar långsiktiga värden för många och ha en god förankring
 • Ansökan behöver innehålla en bärkraftig kalkyl av andra intäkter för den ansökta perioden
 • Om man beviljas flerårigt stöd får man ett inriktningsbeslut för hela perioden, men redovisning ska lämnas varje år. Denna redovisning ligger till grund för utbetalning av stöd för nästa period. Obs! Man räknar ett år från beslutstillfället.

Stöd ges inte till:

 • Projekt som inte är offentligt
 • Tävlingsverksamhet
 • Välgörenhet

Formella kriterier för alla projekt

 • Ansökan kan göras löpande via e-tjänst eller via en blankett
 • Projektet ska äga rum i Gävle kommun
 • Projekt som får stöd ska påbörjas eller genomföras efter förvaltningens beslutsdatum.  
 • Projektet ska vara religiöst och partipolitiskt obundet
 • I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kultur & fritid ger stöd
 • Ansökan ska ha en budget i balans och följa god redovisningssed
 • Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi 
 • Redovisning av projektet ska ske till förvaltningen senast två månader efter att projektet har avslutats
 • Vid fleråriga projekt krävs årliga delredovisningar
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas
 • Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
 • Lagar och förordningar ska följas

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning arrangemanget/projektet planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar.

Kvalitet 

Arrangemangets/projektets kvalitet bedöms av Kultur & fritid som värderar olika perspektiv. Man tittar bland annat på vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.

Målgruppsarbete & publik räckvidd

Här bedöms vilka publikgrupper som arrangemanget/projektet avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik. Kultur & fritid bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som arrangemanget/projektet omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk spridning.

Delaktighet

Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i arrangemanget/projektet genom exempelvis samarbeten, referensgrupper, eller kommunikation på hemsidor.

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv

Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden, hur man strävar efter att nå nya målgrupper och hur verksamheten öppnar sig för samarbeten som sällan genomförs i Gävles kultur- och föreningsliv.

Ekonomi och andra resurser

Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som sökanden har med sitt arrangemang/projekt. Det är budgeten ni presenterar vid ansökan som kommer att följas upp. Vid avvikelser så ska detta kommuniceras till Kultur & Fritid. Eventuellt överskott i projektet kommer att regleras mot den beviljade summan från Kultur & Fritid.

Beloppsintervaller

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå arrangemanget/projektet behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet. Det ska vara enklare och snabbare att söka lägre belopp, där kraven inte är lika högt ställda.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-28