Du är här: 

Skolskjutsregler

Rätt till skolskjuts – om eleven går i den skola som eleven anvisats till

Det finns flera anledningar till att en elev kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till skolan och tillbaka till hemmet. Om eleven går i den kommunala grundskola som eleven anvisats till tar man i skolskjutsfrågor hänsyn till

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Elevers funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Handläggning sker efter enskild prövning.

Rätten till skolskjuts har att göra med skoldagens början och skoldagens slut; skolskjuts anordnas inte till och från fritidshemmet. Skolskjuts erbjuds heller inte till och från förskoleklass.

Färdvägens längd

Färdväg är den kortaste användbara och trafiksäkra väg (gång- och cykelväg där det finns) mellan bostaden och skolan. För mätning av avstånd använder kommuner Solen skolskjuts som mätinstrument. Skolskjuts medges om avståndet mellan bostad och skolan överstiger följande avstånd: 

Årskurs Avstånd mellan bostad och skola
Åk 1-3 2,0 km
Åk 4-6 3,0 km
Åk 7-9 5,0 km

Trafikförhållanden

Skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det normala. Bedömningen av trafiksäkerheten görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer som barnets ålder, sikt, tillåten hastighet, trafikflöde, förekomst av tung trafik, förekomst av skild gång-/cykelväg, utformning av på- och avstigningsplatser, utformning av passager, förekomst av trafiksignaler vid passager och eventuellt andra omständigheter.

Elevens funktionsnedsättning

Skolskjuts medges om eleven har en varaktig funktionsnedsättning som gör att eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.

Annan särskild omständighet

Ibland förekommer det andra särskilda omständigheter utöver de tre ovannämnda som, efter individuell prövning, berättigar eleven till skolskjuts. Kostnad för kortvarig funktionsnedsättning efter olycka beviljas endast om kostnaden inte täcks av någon försäkring.

Rätt till skolskjuts  - om eleven väljer en annan skola

Elever som har valt att gå i en annan skola än den kommunen anvisat dem, har bara rätt till skolskjuts enligt ovanstående grundregler, om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Kostnader för skolskjuts för en elev som valt en annan skola (alternativ B) jämförs då med kostnader för skolskjuts om eleven hade valt att gå i den skola som han/hon anvisats till (alternativ A).

Om alternativ A blir billigare betyder det att det blir merkostnader för kommunen och eleven har därför inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Skolskjuts vid växelvis boende

Växelvis boende definieras som när eleven har två hem och bor regelbundet i båda bostäderna, till exempel under varannan vecka. Skolskjuts beviljas inte vid spontana eller enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven vanligtvis inte bor.

Om eleven bor växelvis hos sina föräldrar inom Gävle kommuns geografiska område görs en individuell prövning av rätten till skolskjuts från respektive bostad till skolan mot bakgrund av gällande grundregler ovan.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts). Kommunen anordnar transporterna på lämpligt sätt, dock med hänsyn till trafikförhållanden och övriga ovan angivna omständigheter.

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Skolskjutstiderna måste inte heller anpassas till varje elevs skoltider. Väntetider kan därför förekomma för vissa elever.

Skolskjuts regleras av skollagen

Skolskjuts regleras i 10 kap. skollagen. Utöver lagstiftning styrs skolskjutshandläggningen av Gävle kommuns skolskjutsreglemente. Reglementet hittar du som PDF-dokument till höger på den här sidan.

Har du frågor om skolskjutsen?

Kontakta i första hand skolan i skolskjutsfrågor.

För fördjupad information eller överklagan vid avslag kontakta skolskjutssamordnare 026-17 92 00.

Tipsa andra om den här sidan