Skolskjuts

Rätt till skolskjuts – om eleven går i den skola som eleven anvisats till

Det finns flera anledningar till att en elev kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till skolan och tillbaka till hemmet. Om eleven går i den kommunala grundskola som eleven anvisats till tar man i skolskjutsfrågor hänsyn till

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Elevers funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Handläggning sker efter enskild prövning.

Skolskjuts anordnas inte till och från fritidshem eller förskoleklass. 

Färdvägens längd - Färdväg är den närmaste vägen mellan bostaden och skolan. Skolskjuts medges om avståndet mellan bostad och skolan överstiger följande avstånd: 

Årskurs Avstånd mellan bostad och skola
Åk 1-3 2,0 km
Åk 4-6 3,0 km
Åk 7-9 5,0 km

Trafikförhållanden - Skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det normala. 

Elevens funktionsnedsättning - Skolskjuts medges om eleven har en varaktig funktionsnedsättning som gör att eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.

Annan särskild omständighet - Ibland förekommer det andra särskilda omständigheter utöver de tre ovannämnda som, efter individuell prövning, berättigar eleven till skolskjuts.

Rätt till skolskjuts  - om eleven väljer en annan skola

Elever som har valt att gå i en annan skola än den kommunen anvisat dem, har bara rätt till skolskjuts enligt ovanstående grundregler, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Växelvis boende definieras som när eleven har två hem och bor regelbundet i båda bostäderna, till exempel under varannan vecka. Skolskjuts beviljas inte vid spontana eller enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven vanligtvis inte bor. Om eleven bor växelvist hos sina föräldrar inom Gävle kommun görs en individuell prövning av rätten till skolskjuts.

Skolskjuts regleras av skollagen

Skolskjuts regleras i 10 kap. skollagen. Utöver lagstiftning styrs skolskjutshandläggningen av Gävle kommuns riktlinjer för skolskjuts. Riktlinjerna hittar du som PDF-dokument till höger på den här sidan.

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta i första hand skolan i skolskjutsfrågor.

För fördjupad information eller överklagan vid avslag kontakta skolskjutssamordnare 026-17 80 00.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29