Åtgärder för att förbättra badvattenkvaliteten vid Forsbybadet

Forsbybadet
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid Livsmiljö Gävle har vidtagit en rad åtgärder för att utreda och förbättra vattenkvaliteten vid badplatsen i Forsby.

Provtagning

Livsmiljö Gävle tar vattenprover på fyra provställen vid Forsbybadet med jämna mellanrum från maj till slutet på augusti. Detta efter att vattenfållan öppnades upp så att det blir mer genomströmning på vattnet inne i badviken. Provresultaten visar att det är dålig badvattenkvalitet även om det är strömmande vatten respektive stillastående vatten. Det är också dålig badvattenkvalitet ovanför badplatsen i strömmande vatten. Badplatsen hålls stängd så länge Livsmiljö Gävle inte kan garantera bra badvattenkvalitet.

Tillsynsprojekt av lantbruk

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid Livsmiljö Gävle genomförde under 2014 ett tillsynsprojekt riktat mot lantbruken kring Hille och Åbyggeby samt hästhållare i Åbyggeby, inklusive norra delen av Forsby. Projektets syfte var att genom tillsyn och information minska verksamheternas påverkan på sin omgivning, speciellt rörande grundvattentäkter och känsliga ytvatten. Ett av målen till projekten var att minska verksamheternas eventuella påverkan på badvattenkvaliteten vid Forsbybadet.

De konventionella lantbruken påverkar omgivningen på många sätt, inte minst genom spridning av gödsel och bekämpningsmedel. De omfattas också av ett brett och i många fall detaljerat regelverk. Under projektets gång framkom inga brister som kan ge betydande påverkan på Testeboån och badvattenkvaliteten vid badplatserna nedströms området. Hästhållarna påverkar omgivningen mindre än vad de konventionella lantbruken gör.

Projektrapport Lantbrukstillsyn 2014.

Utredning av vatten och avlopp i Åbyggeby

Bostadsområdet utanför det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten utgörs idag av cirka 270 bostadsfastigheter. Åbyggeby är ett utpekat omvandlingsområde vilket innebär att fler väljer att bosätta sig permanent. Detta medför en större belastning på enskilda avloppsanläggningarna och detta kan resultera i ett högre utsläpp av näringsämnen samt mikroorganismer till Testeboån. Det kan öka risken för försämrad badvattenkvalitet på badplatser som ligger nedströms Åbyggeby.

Drygt 60 % av enskilda avloppslösningar i Åbyggeby fungerar otillfredsställande och drygt 30 % fungerar tillfredställande. Utredningen visar att cirka 270 fastigheter har ett behov av kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2019 att kommunen är skyldiga att anordna allmänna vattentjänster i ett större sammanhang.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 20 februari 2019.

VA-utredning för Åbyggeby.

Vad tycker du?
  • Gilla (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)