Fyra kommuner samverkar i förstudie om Gestaltad livsmiljö Gävleborg

Sveriges riksdag har fattat beslut om en ny, samlad politik för det som kallas för gestaltad livsmiljö. För att omsätta vision till praktisk verklighet har Gävle tillsammans med Sandviken, Hudiksvall och Söderhamns kommun tagit initiativ till att i en förstudie undersöka hur kommunerna kan stärka varandra i det arbetet.

Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget. Den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån hälsa och välbefinnande och ska ses som ett sammanhållet område där alla perspektiv samspelar och berikar varandra.

Fyra kommuner samverkar  

För att omsätta vision till praktisk verklighet har Gävle tillsammans med Sandviken, Hudiksvall och Söderhamns kommun tagit initiativ till att i en förstudie undersöka hur kommunerna kan stärka varandra i arbetet med Gestaltad livsmiljö.

-Med den offentliga konsten som utgångspunkt prövar vi nya former av samverkan i stadsbyggnadsprocessen. Vi ser över rutiner och utvecklar våra processer för att möjliggöra ett medvetet och långsiktigt arbete där fler kompetenser får mötas, säger Anna Högberg, projektledare vid Gävle Konstcentrum.

Ett mål är att stärka infrastrukturen kring gestaltad livsmiljö och offentlig konst i kommunerna och med det även stärka den gestaltande kompetensen i Gävleborgs län. 

Samlar aktörer och nätverk

Det finns ett stort behov av ett regionalt nätverk för inspiration, kunskapsutbyte och stöd.
-Det är något vi uppmärksammat i förstudien. Vi tar nu ett första steg till att samla aktörer och upprätta nätverk. Det samlade arbetet kommer bidra till att mer omsorg läggs vid såväl detaljer som helheten när vi utformar våra gemensamma rum. Att bygga en stad handlar inte bara om att bygga hus utan även om det som händer mellan dem, säger Anna Högberg.

Gävles arkitekturpolicy

Gävles arkitekturpolicy lyfter fram vikten av en omsorgsfull stadsplanering och att bygga goda gestaltade livsmiljöer för alla. I varje projekt ska arkitekturen bidra till staden, samspela med omgivningen och ha en arkitektonisk idé. Strategierna gäller också för byggandet av torg, parker och infrastruktur, som planteringar och broar. De är lika viktiga som stadens byggnader. Konsten i det offentliga rummet lyfts också fram 

Om gestaltad livsmiljö – Boverket

Ny Arkitekturpolicy: Skapa goda livsmiljöer för alla genom omsorgsfull och hållbar stadsplanering i Gävle – Gävle kommun (gavle.se)

Digitala verktyg inom gestaltad livsmiljö – ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design