Granskning av förslag till detaljplan Söder 14:5 mfl, kv. Gefle Vapen

Syftet med granskningen är att sakägare ska upplysas om eventuella ändringar efter samrådet samt ges möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter innan detalj-planen antas.

Söder 14:5 mfl, kv. Gefle Vapen
Granskningstid: 8 oktober – 29 oktober 2020

Av figuren ovan visas i vilket skede detaljplanen befinner sig i just nu.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumfunktioner såsom bibliotek, samlingslokaler, café och handel inom kvarteret Gefle Vapen. Detaljplanen syftar även till att reglera in delar av omkringliggande gator som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

Planområdet ligger centralt i Gävle samt inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad. Bebyggelsen inom planområdet ska samspela väl med platsens kulturhistoriska värden och representera en hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar till att säkerställa att tillkommande bebyggelse inom planområdet inte påverkar omgivande bebyggelse/konstruktioner/anläggningar negativt till följd av markarbeten/grundläggning. Detaljplanens genomförande ska representera ett robust och långsiktigt hållbart byggande.

Inom planområdet avses strandskydd upphävas för mark som saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Förslag till detaljplan
Planhandlingarna, som till exempel samrådsredogörelse, planbeskrivning, plankarta och utredningar finns att läsa på
www.gavle.se/detaljplan-granskning och fysiskt i Stadshusets reception på Drottninggatan 22 och på Stadsbiblioteket.

Anmäl dig till granskningsmöte
Ansvariga politiker och tjänstepersoner kommer finnas på plats i konserthuset, Bo Linde-salen samt i digitalt mötesrum för att presentera förslaget och svara på frågor.

Datum:22 oktober
Tid: 16.00-17.15 eller 17.30-18.45
Plats: Konserthuset, Bo Linde-salen, Kungsbäcksvägen 22
Anmäl dig till ett av passen via kommunens hemsida www.gavle.se/detaljplan-granskning och följ länken till anmälan.

För att minimera risk för smittspridning finns ett begränsat antal platser till mötena och du måste föranmäla ditt deltagande, välj den tid som passar bäst. Först till kvarn gäller.

Digitalt möte
Datum: 22 oktober
Tid: 19.30-20.45
Plats: Digitalt mötesrum via Microsoft teams
Anmäl dig till det digitala mötet via kommunens hemsida www.gavle.se/detaljplan-granskning och följ länken till anmälan. Inför mötet skickas instruktioner om mötets genomförande till e-postadressen angiven i anmälan.

Har ni synpunkter på förslaget?
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under granskningstiden 8 oktober – 29 oktober 2020. Synpunkterna på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast sista granskningsdagen. Den som inte framfört sina synpunkter senast sista granskningsdagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Lämna eventuella synpunkter i e-tjänsten för synpunkter på detaljplan, som ni hittar via www.gavle.se/detaljplan-granskning.

Frågor
Om du har frågor om planförslaget kan du höra av dig till ansvarig planhandläggare
Sara Bylund via e-post sara.bylund@gavle.se eller telefon 026-17 93 21.