Trafiklösning under bygget av kultur- och bildningscentrum klar

All trafik som idag går framför före detta Stadsbiblioteket flyttas till Södra Kungsgatan som får ett körfält i vardera körriktning. För att underlätta för bussarnas framkomlighet, anläggs ett busskörfält öster om den befintliga körbanan på Södra Kungsgatan. Det innebär att fyra träd, som dessutom visat sig vara drabbade av lövträdkräfta, tas bort, medan de sju träden öster om Slottstorget blir kvar.

– Vi behöver vidta åtgärder så att de som arbetar på platsen och alla som behöver passera byggarbetsplatsen kan göra det tryggt och säkert.  Det innebär att vi också behöver spärra av vägen framför byggarbetsplatsen, säger Hanna Gustafsson, projektledare trafikomläggning.

Ett busskörfält anläggs öster om befintlig körbana på Södra Kungsgatan för att säkerhetsställa framkomligheten för busstrafiken, vilket innebär att fyra träd måste tas ner. Dessa fyra träd är alla drabbade av trädsjukdomen lövträdkräfta och deras livslängd på platsen är därför begränsad enligt utlåtande från en arborist i maj i år.

– Vi har utrett olika alternativ för att hitta lösningar som innebär att så få träd som möjligt tas ner. Eftersom de här träden är sjuka, är deras livslängd på platsen redan begränsad, säger Hanna Gustafsson, projektledare för trafikomläggningen.

Alla de sju träd som finns på den östra sidan om Slottstorget bevaras under byggtiden. För att de inte ska riskera att skadas under byggtiden, kommer dessa träd att beskäras den 31 maj.

För att kompensera för att de parkeringsplatser som idag finns på Petrégatan och Västra Islandsgatan försvinner under byggtiden, hoppas kommunen kunna utöka med ytterligare elva parkeringsplatser på parkeringsytan framför Slottet.

Gävle kommuns plan är att bygget av det nya busskörfältet och de övriga trafikåtgärder som krävs, påbörjas i slutet på juni. Trafikomläggningen ska emellertid inte tas i bruk förrän det före detta stadsbiblioteket ska rivas och platsen behöver spärras av.

Målet med att bygga kultur- och bildningscentrum är att skapa en central mötesplats för olika former av kultur och lärande. Bygget ska pågå under 2-3 år, hur området kring Gävlebornas nya mötesplats ska utformas finns det ännu inga beslut om.