Ny gång- och cykelväg mellan Första Tvärgatan och Kyrkvaktargatan, Brynäs

En ny gång- och cykelbana anläggs på Brynäs för att koppla ihop Första Tvärgatan och Kyrkvaktargatan i höjd med Staffansplan, ett skoltätt område i stadsdelen där det idag saknas bra förbindelser för gångare och cyklister. Projektet är ett led i Gävle kommuns prioriterade arbete för att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för främst unga trafikanter vid skolmiljöer.

Idag saknas en tydlig gång- och cykelkoppling i området. Trafikmiljön är otydlig och längst flera delar av sträckan förväntas cyklister cykla i blandtrafik. Fotgängare och cyklister har ett behov av att trafiksäkert, snabbt och effektivt kunna ta sig från målpunkter belägna i Första tvärgatans förlängning mellan Brynäsgatan och Kaserngatan. Detta gäller i synnerhet yngre trafikanter som på egen hand tar sig till exempelvis Staffansskolan, eller vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn vid de två förskolorna längst med sträckan. En ny sammanhängande gång- och cykelbana skapar också bättre förutsättningar för att välja aktiva och hållbara färdsätt.

Gång- och cykelvägens sträckning och utformning

Den nya gång- och cykelvägens sträcker sig från korsningen Brynäsgatan – Första tvärgatan där nytt cykelpassage anläggs. Via Första Tvärgatan och längs med Stenebergsparken fortsätter gång- och cykelbanan förbi Staffansskolans västra fasad och passerar Stenebergsgårdens och Staffansgårdens förskola för att ansluta till Staffansplan via en målad passage. Gång- och cykelvägen följer sedan kyrkomuren längst Staffansplan för att ansluta till befintlig gång- och cykelväg längst Kaserngatan. En upphöjd överfart kommer även byggas där Kaserngatan korsar Staffansplan.

Gång- och cykelbanans bredd blir cirka 3 meter och linjemålas för att separera gångare och cyklister.

På kartan nedan visas den nya gång- och cykelvägens sträcka. Klicka på kartan för att förstora bilden.

Ny gång och cykelväg Staffansplan, Brynäs

Så påverkas du

  • Vid byggandet av Brynäsgatans cykelpassage kommer framkomligheten för motortrafik att påverkas. Arbetet leder till att ett körfält stängs av åt gången vilket kan resultera i viss köbildning
  • Byggbuller kan förekomma under packnings- och asfalteringsarbetet för närboende och näringsidkare i närheten av Brynäsgatan, Första Tvärgatan, Kyrkvaktargatan samt Staffansplan
  • Längs Staffansplan kommer det uppstå vissa problem med att ta sig fram. Ungefär halva körfältet kommer ingå i arbetsområdet vilket kommer leda till begränsade framkomlighetsmöjligheter under byggtiden
  • För att motortrafik ska kunna ta sig till Staffansgårdens förskola och Staffanskyrkan kommer de längsgående parkeringarna längst Staffansplan tillfälligt att stängas av under byggtiden.

Tidplan och kostnad

Gång- och cykelbanan beräknas byggas under två etapper.

  1. Sträckan från Brynäsgatan upp mot Första tvärgatan påbörjas i början av juli och planeras vara färdig i mitten av juli 2021.
  2. Arbetet med sträckan mellan Staffansgårdens förskola och Kaserngatan kommer påbörjas under v.39 (sista veckan i september), arbetet beräknas ta ca 2–3 veckor.

Delar av den befintliga cykelbanan som går parallellt med Staffanskolan bibehålls och linjemålas.

En cykelstad av rang

Gävle kommun vill bli en av Sveriges bästa cykelkommuner. För att vi ska lyckas krävs det bland annat att vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för alla stadens cyklister. Det ska vara enkelt och smidigt att resa hållbart.

Gång- och cykelbanan längst del av Första tvärgatan och Kyrkvaktargatan är utpekade som saknade länkar i vår cykelplan (2020). Att anlägga dessa är även en viktig koppling till cykelvägnätet inom den fördjupade översiktsplanen för Norra Brynäs (2020).

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill ta del av handlingar, kontakta:

Sara Bergkvist, projektledare

gavle.kommun@gavle.se, tel. 026-17 80 00.