Rivning och nybyggnation av Avabron, Strömsbro

Bild på Avabron
Avabron som leder över Testeboån på Strömsbrovägen i Strömsbro ska rivas då brons tekniska livslängd har gått ut. En ny bro byggs cirka 10 meter uppströms. Under tiden som den nya bron byggs kommer befintlig bro fortsätta att trafikeras som vanligt.

Den nya bron beräknas bli 7 meter bred vilket möjliggör att bussar och andra motorfordon kan mötas. På brons norra del byggs en 3,5 meter bred gång- och cykelbana.

Plats

Se aktuell plats via Googles karttjänst. 

Tidplan

Den nya bron med anslutande vägar börjar att byggas i maj 2022, arbetet beräknas vara klart runt årsskiftet 2023-2024. När den nya bron är färdig och trafikeras rivs den gamla bron.

Största hänsyn till Gävles vattentäkt

Avabron går över Gävles vattentäkt. Arbetet med den nya bron sker därför med största hänsyn och försiktighet till miljö och vattentäkt för att inte påverka grundvatten negativt.

Samråd och beslut

Under 2018 fick berörda sakägare såsom myndigheter, organisationer, närboende och närliggande näringsliv ta del av samrådshandlingar om ansökan till vattendom från mark- och miljödomstolen. Under vintern 2021 togs beslut att ny bro får byggas.

Kontakt

Kai Olsson, projektledare, Gävle kommun

Tel. 026-17 80 00,

gavle.kommun@gavle.se