Utredning av gång- och cykelvägnätet i Hemlingby handelsområde och Södra Hemlingby

Förstudien syftar till att utreda möjligheten att skapa bättre framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter, samt bygga bort mindre hinder och framkomlighetshämmande inslag i den befintliga gång- och cykelinfrastrukturen i Södra Hemlingby och Hemlingby handelsområde.

Plats

Kartans markeringar anger de platser som ska utredas i förstudien. Klicka på kartbilden för att förstora kartan.

Kartbilden visar de platser som ska utredas

Tidplan

Förstudiearbetet inleds i september 2022 och förväntas vara klart under våren 2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.