Utredning av Gröna vägen vid Hamnleden vid in/utfart ICA Strömsbro, Gävle Golfklubb

Förstudien syftar till att identifiera brister och föreslå åtgärder i trafikområdet vid Gröna vägen/Hamnleden där befintlig gång- och cykelväg korsar in-utfart till Ica Strömsbro och Gävle Golfklubb.

Plats

Se aktuell plats via Googles karttjänst. 

Tidplan

Förstudiearbetet inleds september 2022 och beräknas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.