Tyck till om framtidens gator i centrala Gävle!

Gävle kommun vill utveckla hur framtidens gator ska se ut i centrala Gävle och ska ta fram en gatuutvecklingsplan. Från och med den 23 februari får Gävleborna möjlighet att påverka sin stad genom att lämna förslag och synpunkter via en webbenkät som finns på Gävle kommuns webbplats.

– Gävle behöver ett mer livskraftigt centrum. Ett centrum där både medborgare och handlare får mer utrymme. Vi vill involvera så många som möjligt i arbetet för en tryggare och trevligare stad. Med snabbare möjlighet till parkering, säkrare vägar för cyklister och mer ytor för umgänge och möten, säger Therese Metz (MP), kommunalråd.

Gävle växer och under de kommande åren planerar Gävle kommun att utföra omfattande renoveringar i centrala Gävle. Bland annat ska kajerna längs Gavleån byggas om, ytorna kring Agnes Kulturhus ska utformas och flera gator och områden som Norra och Södra Skeppsbron och Kaplansgatan ska utvecklas. Även Magasinsområdet planeras att byggas om.

Gatuutvecklingsplanen är en vision om hur gator, olika trafikslag och näringslivets intressen ska fungera på ett bra sätt tillsammans. Gatuutvecklingsplanen ska ta tillvara olika intressen i centrum. Under våren kommer Gävle kommun att genomföra medborgardialoger och workshops för att fånga upp stadens olika aktörer som näringsidkare, allmänhet och politik. Gatuutvecklingsplanen ska bidra till att skapa en ännu bättre miljö i centrum. Det handlar om att förbättra luften i innerstaden, hjälpa genomfartstrafiken till bättre flöden, dubblera cykeltrafiken och dubblera antalet resande med kollektivtrafiken.

Spacescape, ett forskningsdrivet konsultföretag för framtidens stadsbyggnad, har fått i uppdrag att kartlägga, analysera och ge förslag på utvecklingsplaner för gatorna i Gävle centrum.

De har kunskap om den senaste internationella och svenska forskningen kring smarta städer och arbetar med liknande uppdrag på flera platser i Sverige, säger Theodor Randås, planeringsstrateg vid Tekniska, Gävle kommun.

Konsultföretaget kommer att analysera gång-, cykel-, kollektiv-, leverans- och personbilstrafik i centrala Gävle. Analysen kommer även att inkludera parkeringsplatser, gröna miljöer och hur vi avleder dagvatten i centrum.

Studierna genomförs på ett avgränsat område i centrum, från Max i norr till Brynäs och mot Magasinsområdet och Gävle Konserthus.

Gävle kommun kan ta stöd i en gatuutvecklingsplan när olika typer av förändringar, som påverkar stadens gator ska genomföras.
-När vi gräver upp en gata för ett arbete ska vi inte bara asfaltera igen den utan se om vi kan addera till något som finns i förslagen i planen. Vi vill också få en mer effektiv och samordnad organisation av olika trafikrörelser i centrala Gävle, säger Theodor Randås.

Gävleborna uppmanas att tycka till

Från och med den 23 februari 2023 kan Gävleborna bidra med förslag och synpunkter via en enkät på kommunens webbplats. Här finns frågor som hur du tar dig till centrum och vad skulle få dig att gå eller cykla mer. Gävleborna kan också lämna egna förslag på utvecklingsområden.

I mitten av mars håller Gävle kommun tillsammans med Spacescape en första workshop där politik och näringsliv tar del av Spacescapes analyser och gemensamt arbetar mot en framtida vision för utveckling av centrums gator. I maj genomförs workshop två och utvecklingsplanerna för Gävles gator presenteras.

I oktober 2023 ska gatuutvecklingsplanen vara klar.

För mer information:

www.gavle.se/framtidagator