Åsbyggeby 8:40, norr om Hagaströmsvägen

Detaljplan för bostadsändamål

Den som vill att kommunen ska göra en ny eller ändra en detaljplan för ett visst område ansöker om ett planbesked. Beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked så börjar arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-20 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 17SBN373.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådstid från 2018-10-29 till 2018-11-19

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med bebyggelse av mestadels friliggande villor med möjlighet att delvis uppföra annan typ av bostadsbebyggelse, exempelvis parhus, radhus eller mindre flerfamiljsbostäder. Strukturen i området ska samspela med den lantliga bymiljön i omgivningen.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden via e-tjänsten:

 

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in. Svar på inkomna synpunkter och eventuella ändringar i förslaget till detaljplan sammanställs i en samrådsredogörelse.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Granskningstid från 2020-04-24 till 2020-05-11

Beskrivning

Granskning nr. 2

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde i Åsbyggeby med friliggande en- och tvåbostadshus, radhus och mindre flerfamiljshus. Inom planområdet skapas möjlighet för tekniska anläggningar kopplade till bostadsändamålet. Naturområden inom planområdet syftar till att skapa möjlighet för gemensamma områden som kan inrymma rekreationsytor, dagvattenhantering samt vegetation för minskad allergenspridning. Detaljplanen syftar även till att skapa förutsättningar för en ny gångväg längs del av Hagaströmsvägen.

Önskas handlingar från samråd eller granskning nr. 1. Kontakta planhandläggaren.

Dokument


Synpunkterna från granskningen och eventuella justeringar i förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande. Detta granskningsutlåtande blir offentligt cirka två veckor innan detaljplaneförslaget går till politikerna för beslut.

Detaljplanen antas oftast av Samhällsbyggnadsnämnden på delegation från Kommunfullmäktige. I undantagsfall antas detaljplanen av Kommunfullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen, som tidigare lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga beslutet.

Om detaljplanen överklagas är det i första hand Mark- och miljödomstolen i Östersund och i andra hand Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan också överpröva kommunens beslut att anta planen.

Om beslutet om detaljplanen inte överklagas eller länsstyrelsen inte väljer att överpröva detta börjar beslutet att gälla tre veckor efter att beslutet meddelats på kommunens anslagstavla. Detaljplaner som vunnit laga kraft publiceras i kommunens planarkiv.