Axmar Bruk 1:47, Axmar Brygga

Detaljplan för centrum, camping och friluftsområde

Den som vill att kommunen ska göra en ny eller ändra en detaljplan för ett visst område ansöker om ett planbesked. Beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked så börjar arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-19 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 17SBN155.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådstid från 2018-12-28 till 2019-01-29

Beskrivning

Verksamheten vid Axmar brygga har under de senaste åren utvecklats och verksamheten vuxit med nya servicebyggnader och ställplatser för husbilar och husvagnar. Dessa anläggningar har uppförts utan lov och för att bygglov ska kunna beviljas, behöver aktuella anläggningar prövas i en detaljplan. Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull kulturmiljö och byggnader samt säkerställa att området är tillgängligt för friluftsliv för allmänheten. De åtgärder som inte godkänns genom detaljplanen ska återställas till naturmark. Strandskyddet avses att upphävas för restaurang och campingområdet.

 

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in. Svar på inkomna synpunkter och eventuella ändringar i förslaget till detaljplan sammanställs i en samrådsredogörelse.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Granskningstid från 2019-09-26 till 2019-10-10

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av restaurangen och besöksmålet Axmar brygga genom att komplettera verksamheten med ställplatser för husbilar och husvagnar samt för verksamheten nödvändiga komplementbyggnader och servicebyggnader.

Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull kulturmiljö och byggnader samt säkerställa att det obebyggda naturområdet är tillgängligt för besökare. Naturområdet i södra delen av planområdet som olovligt iordningsställts för ställplatser ska återställas till naturmark. Yta för avloppsanläggning säkerställs. Område för gästhamn säkerställs även i planen då besökare även angör anläggningen med båt.

Dokument


Synpunkterna från granskningen och eventuella justeringar i förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande. Detta granskningsutlåtande blir offentligt cirka två veckor innan detaljplaneförslaget går till politikerna för beslut.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020 för antagande.

Dokument


Detaljplanen antas oftast av Samhällsbyggnadsnämnden på delegation från Kommunfullmäktige. I undantagsfall antas detaljplanen av Kommunfullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen, som tidigare lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga beslutet.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2020.

Dokument


Om detaljplanen överklagas är det i första hand Mark- och miljödomstolen i Östersund och i andra hand Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan också överpröva kommunens beslut att anta planen.

Om beslutet om detaljplanen inte överklagas eller länsstyrelsen inte väljer att överpröva detta börjar beslutet att gälla tre veckor efter att beslutet meddelats på kommunens anslagstavla. Detaljplaner som vunnit laga kraft publiceras i kommunens planarkiv.