Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Bönan 1:1 m.fl. Kobacken

Detaljplan för skydd av kulturmiljövärden

Den som vill att kommunen ska göra en ny eller ändra en detaljplan för ett visst område ansöker om ett planbesked. Beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked så börjar arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Byggnads- och miljönämnden beslutade 2014-08-27 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 15SBN85.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådstid från 2019-11-25 till 2019-12-20

Beskrivning

Planens syfte är att säkerställa riksintresset för kulturmiljövård genom att kulturvärden på byggnader och i bebyggelsemiljön skyddas med planbestämmelser. Hit hör områdets karaktär som fiskebebyggelse där byggnadernas placering, fasadmaterial, färg, takutformning och närhet till vattnet är tongivande. Detaljplanen syftar vidare till att pågående fiskeriverksamhet ska kunna vara kvar och utvecklas.

I enlighet med den fördjupade översiktsplanen och det tidigare framtagna gestaltningsprogrammet tillåts mindre byggrätter som placeras och anpassas till den värdefulla kulturmiljön.

Dokument


Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in. Svar på inkomna synpunkter och eventuella ändringar i förslaget till detaljplan sammanställs i en samrådsredogörelse.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Granskningstid från 2020-06-24 till 2020-08-31

Beskrivning

Planens syfte är att säkerställa riksintresset för kulturmiljövård genom att kulturvärden på byggnader och i bebyggelsemiljön skyddas med planbestämmelser. Hit hör om-rådets karaktär som fiskebebyggelse där byggnadernas placering, fasadmaterial, färg, takutformning och närhet till vattnet är tongivande. Detaljplanen syftar vidare till att uppdatera till en mer modern detaljplan som kan vara vägledande i lovgivning och lantmäteriförrättningar, samt att pågående fiskeriverksamhet ska kunna vara kvar och utvecklas. I enlighet med den fördjupade översiktsplanen och det tidigare framtagna gestaltningsprogrammet tillåts mindre byggrätter som placeras och anpassas till den värdefulla kulturmiljön. Huvudmannaskapet för allmän platsmark ska följa tidigare antagna principer och vara unisont med övrig närtida planläggning på Norrlandet.

Dokument


Lämna synpunkter

Synpunkterna från granskningen och eventuella justeringar i förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande. Detta granskningsutlåtande blir offentligt cirka två veckor innan detaljplaneförslaget går till politikerna för beslut.

Detaljplanen antas oftast av Samhällsbyggnadsnämnden på delegation från Kommunfullmäktige. I undantagsfall antas detaljplanen av Kommunfullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen, som tidigare lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga beslutet.

Om detaljplanen överklagas är det i första hand Mark- och miljödomstolen i Östersund och i andra hand Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan också överpröva kommunens beslut att anta planen.

Om beslutet om detaljplanen inte överklagas eller länsstyrelsen inte väljer att överpröva detta börjar beslutet att gälla tre veckor efter att beslutet meddelats på kommunens anslagstavla. Detaljplaner som vunnit laga kraft publiceras i kommunens planarkiv.