Del av Sätra 11:1, teknisk anläggning

Detaljplan för teknisk anläggning

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-26 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 21SBN397.

Med anledning av utvecklingen av stationsläget Gävle Västra har Gävle Energi uttryckt ett behov av att på sikt flytta en befintlig mottagningsstation inom det lokala elnätet till en ny plats. I samband med arbetet med nytt stationsläge och ny järnväg har ett alternativt läge norr om Hamnleden invid Igeltärn i Sätra identifierats som en väl fungerande plats för en ny mottagningsstation.

Den föreslagna platsen ligger på Gävle kommuns fastighet, Sätra 11:1, och är delvis redan detaljplanelagd för teknisk anläggning. Området runt ytan för teknisk anläggning är planlagd som allmän plats Natur.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2023-05-26 till 2023-06-16

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny mottagningsstation för det lokala elnätet. Den kommer att ersätta en station norr om Gävle sjukhus som behöver flyttas i samband med att järnvägen får ny dragning.

Dokument

Lämna synpunkter

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.