Del av Norrlandet 2:1 och 3:1 Planmyrstigen

Detaljplan för bostadsändamål

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-21 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 18SBN404.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2020-04-29 till 2020-05-29

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 150 nya bostäder öster och väster om Planmyrstigen på Norrlandet. Exploateringen omfattar de utpekade områdena B:32 och B:33 i Översiktsplan för Norrlandet från 2012. Bebyggelsen kommer att bestå av gruppbebyggda småhus, marknära lägenheter och styckebyggda villor i 1-3 våningar. I söder där äldre värdefull tallskog finns kommer ett naturanpassat boende eftersträvas. I anslutning till området finns tillgång till kollektivtrafik.

Dokument


Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2020-10-14 till 2020-11-04

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 160 nya bostäder öster och väster om Planmyrstigen på Norrlandet. Exploateringen omfattar de utpekade områdena B:32 och B:33 i Översiktsplan för Norrlandet från 2012. Bebyggelsen kommer att bestå av gruppbebyggda småhus, marknära lägenheter och styckebyggda villor i 1-3 våningar. I söder där äldre värdefull tallskog finns kommer ett naturanpassat boende eftersträvas. I anslutning till området finns tillgång till kollektivtrafik.

Dokument


När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden den 16 december 2020 för antagande.

Dokument


Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 16 december 2020.

Dokument


Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Beskrivning

Detaljplanen har överklagats i januari 2021.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.