Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Norr 2:1 (del av) Drottninggatans östra del

Detaljplan för prövning av bestämmelse

Den som vill att kommunen ska göra en ny eller ändra en detaljplan för ett visst område ansöker om ett planbesked. Beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked så börjar arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-19 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 18SBN435.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådstid från 2020-02-10 till 2020-03-03

Beskrivning

Syftet är att genom ändring av gällande detaljplan möjliggöra för trädplanteringar längs med östra delen av Drottninggatan. Trädplanteringarnas placering ska ske med hänsyn till centrala Gävles kulturhistoriska värde och riksintresset för kulturmiljövård som omfattar centrala Gävle. Trädplanteringarnas placering ska också syfta till att skapa en egen karaktär åt östra delen av Drottninggatan och bidra till att skapa ett attraktivt och tillgängligt stadsrum för stadens invånare och besökare och som bidrar positivt till en biologisk mångfald.

Med ändring av detaljplan innebär en begränsning av prövningen till enbart det som ändringen avser, dvs möjliggöra för trädplantering på utvalda delar av Drottninggatan och denna ändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Dokument


Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in. Svar på inkomna synpunkter och eventuella ändringar i förslaget till detaljplan sammanställs i en samrådsredogörelse.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Granskningstid från 2020-04-14 till 2020-04-30

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt för uterum samt tillbyggnader inom bostadsändamål. Planen syftar även till att pröva möjligheten att justera parkmark på allmän plats till kvartersmark i anslutning till bostadsbebyggelsen.

Dokument


Synpunkterna från granskningen och eventuella justeringar i förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande. Detta granskningsutlåtande blir offentligt cirka två veckor innan detaljplaneförslaget går till politikerna för beslut.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020 för antagande.

Dokument


Detaljplanen antas oftast av Samhällsbyggnadsnämnden på delegation från Kommunfullmäktige. I undantagsfall antas detaljplanen av Kommunfullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen, som tidigare lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga beslutet.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020.

Dokument


Om detaljplanen överklagas är det i första hand Mark- och miljödomstolen i Östersund och i andra hand Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan också överpröva kommunens beslut att anta planen.

Om beslutet om detaljplanen inte överklagas eller länsstyrelsen inte väljer att överpröva detta börjar beslutet att gälla tre veckor efter att beslutet meddelats på kommunens anslagstavla. Detaljplaner som vunnit laga kraft publiceras i kommunens planarkiv.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020. Beslutet har inte överklagats. Beslutet vann laga kraft den 25 juni 2020. Plankarta och planbeskrivning, se rubrik Antagande – detaljplan antas.