Norrlandet 1:112, Stensnäsvägen 11

Ändring av byggrätters omfattning och utformning inom fastigheten

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN161.

Fastighetsägaren önskar pröva möjligheten att uppföra ett kombinerat badhus/båthus (brygghus) inom fastigheten. För fastigheten finns idag en detaljplan för bostadsändamål med bl.a. en byggrätt avsatt för badhus och en för båthus. Byggrätten för badhus är placerad vid stranden i fastighetens västra del och byggrätten för båthus vid stranden i den östra delen. Kopplat till de två byggrätterna för badhus respektive båthus finns särskilda utformningsbestämmelser för att bland annat uppförande av nya byggnader ska anpassas till platsens kulturhistoriska värden samt uppförda byggnaders utformning. Gällande utformningsbestämmelser förhindrar möjligheten till kombinerad användning badhus samt båthus.

Initialt bedöms kommande planarbete kunna hanteras som en ändring av befintlig detaljplan där fokus bl.a. blir att justera utformningsbestämmelser för den östra byggrätten och ta bort den västra byggrätten. Medskick till planarbetet är att hänsyn till natur- och kulturvärden ska tas, begränsa ny byggnads påverkan på allmänhetens upplevelse av platsen och arbeta vidare med utformning av tillkommande byggnad.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-01-26 till 2024-02-16

Beskrivning

Ändring av detaljplanen syftar till att justera användnings- och egenskapsbestämmelserna för komplementbebyggelse vid stranden. Detta för att möjliggöra för en komplementbyggnad som tar hänsyn till platsens kulturhistoriska värden, befintlig bebyggelse och närliggande allmänna naturområde.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.