Norrsundet 2:219 m.fl. Norrsundets hamn

Detaljplan för hamn

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-16 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 15SBN468.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2016-12-21 till 2017-01-25

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för fortsatt industri- och hamnverksamhet i Norrsundets hamn. På en del av området möjliggörs även LNG-terminal. Detaljplanen ska även säkerställa småbåtshamnens verksamhet i Norrsundet med byggrätter och anläggning för drivmedel. Detaljplanen syftar även till att värna den karaktäristiska och kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som kallas Kastellet. En liten del av planområdet föreslås utvecklas för bostadsändamål och turism i ett centralt och vattennära läge. I planprocessen föreslås upphävande av gällande detaljplaner för bostadsändamål längs transportled för farligt gods samt närmast industriområdet.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden via e-tjänsten:

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.