Olsbacka 8:1 m.fl. Gröneborgsgatan 73/Bobergsplan 4

Detaljplan för bostadsändamål

Den som vill att kommunen ska göra en ny eller ändra en detaljplan för ett visst område ansöker om ett planbesked. Beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked så börjar arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-28 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 17SBN610.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådstid från 2019-09-25 till 2019-10-16

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsändamål och ge utökad byggrätt. Byggnaders volym och placering ska ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Ett önskemål om ändrad användning för fastigheten Olsbacka 8:1, från kontor- till bostadsändamål, är anledningen till framtagande av en ny detaljplan. I samband med framtagandet av ny detaljplan prövas möjligheten för grannfastigheten Olsbacka 8:2 att få utökad byggrätt för garage och tillbyggnad. Byggnaders volym och placering tar hänsyn till områdets kulturhistoriska värden med anledning av att området Olsbacka är ett utpekat karaktärsområde. Detaljplanens begränsade omfattning gör att konsekvenserna av planens genomförande inte blir betydande.

Dokument


Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in. Svar på inkomna synpunkter och eventuella ändringar i förslaget till detaljplan sammanställs i en samrådsredogörelse.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Granskningstid från 2019-11-26 till 2019-12-10

Beskrivning

Syftet med detaljplanen att skapa förutsättningar för bostadsändamål och ge utökad byggrätt. Byggnaders volym och placering ska ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Dokument


Synpunkterna från granskningen och eventuella justeringar i förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande. Detta granskningsutlåtande blir offentligt cirka två veckor innan detaljplaneförslaget går till politikerna för beslut.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020 för antagande.

Dokument


Detaljplanen antas oftast av Samhällsbyggnadsnämnden på delegation från Kommunfullmäktige. I undantagsfall antas detaljplanen av Kommunfullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen, som tidigare lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga beslutet.

Om detaljplanen överklagas är det i första hand Mark- och miljödomstolen i Östersund och i andra hand Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan också överpröva kommunens beslut att anta planen.

Om beslutet om detaljplanen inte överklagas eller länsstyrelsen inte väljer att överpröva detta börjar beslutet att gälla tre veckor efter att beslutet meddelats på kommunens anslagstavla. Detaljplaner som vunnit laga kraft publiceras i kommunens planarkiv.