Nu renoveras kajerna på sträckan nedströms Baggarevarvet

Med byggstart den 5 augusti 2019 så påbörjas projektet med byggnation av en kajkonsol på norra sidan, färdigställandet av konsolen beräknas ta fyra veckor. Den nya konsolen kommer ha samma utformning som den befintliga på sträckan. Nästa etapp fortsätter på södra sidan där renoveringen börjar vid Baggarevarvet, arbetet fortsätter nedströms fram till spontkajens slut.

Detaljer kring kajrenoveringen
När renoveringen av kajen påbörjas kommer Limöbåten att flyttas åttio meter nedströms sitt ursprungsläge. Övriga båtar på sträckan kommer att flyttas efter hand som arbetet fortskrider.

Under renoveringsarbetet kommer entreprenören ha ett arbetsområde som sträcker sig från kajkant och 8,5 meter in på kajplanet. Detta medför att kajplanet kommer att vara trängre och ha begränsad framkomlighet.

Framkomligheten till entréerna kommer inte att påverkas.

Tidplan
Renoveringsarbetet utförs av Westcon AB och påbörjas den 5 augusti 2019. Renoveringen beräknas vara klar under sommaren 2021.

Kartbilden visar:
Kajskonsol på norra sidan (röd linje på karta)
Renovering av kaj på södra sidan (blå linje)