Ny gång- och cykelväg längst Frideborgsvägen, Strömsbro/Hille

Behovet av en ny gång- och cykelväg till Hille idrottsplats (IP) har funnits länge. I och med utbyggnaden av Tallbackens skola och nya bostadsområdet Strömsbroterrassen har behovet stärkts ytterligare. Med en ny gång- och cykelväg längst Frideborgsvägen skapar vi en trygg och säker förbindelse för alla i området och framför allt för barn och ungdomar.

Sträckning och utformning

Den nya gång- och cykelvägen ansluts till befintlig gång- och cykelväg vid Tallbackens skola och går längst västra sidan av Frideborgvägen i riktning mot Hille IP. Där Terrassvägens befintliga gång- och cykelväg möter Frideborgsvägen byter nya gång- och cykelvägen sida över till östra sidan av Frideborgsvägen via en ny cykelpassage för att sen fortsätta till Hille IP. Vid korsningen Idrottsallén – Frideborgsvägen anläggs en upphöjd passage där den nya gång- och cykelvägen ansluts till Idrottsalléns gång- och cykelväg. Se rödmarkerad linje i kartan nedan.

Från Hillevägens gång- och cykelväg utreds anläggande av ny passage över Hillevägen till Terrassvägens gång- och cykelväg som leder ner till Frideborgsvägen. Se rosa triangel i kartan.

Gång- och cykelvägens bredd kommer främst anläggas med svackdike mot Frideborgsvägen och hålla en bredd på cirka 3,5 meter. Vid Hille IP kommer kantsten anläggas och gång- och cykelvägens bredd reduceras till 3 meter. Detta för att behålla fler tallar i området.

Klicka på kartan nedan för att förstora.

Kartan visar ny gång och cykelväg, Frideborgsvägen
Kartan visar ny gång och cykelväg, Frideborgsvägen

Etapper och tidplan

I slutet av september 2021 (vecka 38) påbörjas arbetet med att ta ner skog som står i vägen. Arbetet med den nya gång- och cykelvägen kommer sedan delas upp i fyra olika etapper:

  • Etapp 1: från Tallbackens skola till bostadsområdet Strömsbroterrassen görs ett förberedande schaktningsarbete för att Gävle Energi ska kunna lägga ner fjärrvärmerör
  • Etapp 2: markarbete och asfaltering av ny gång- och cykelväg mellan Strömsbroterrassen och Hille IP
  • Etapp 3: asfaltering efter markarbetet i etapp 1
  • Etapp 4: eventuellt anläggande av passage över Hillevägen.

Arbetet med gång- och cykelvägen beräknas vara färdigt i december 2021. Eventuell passage över Hillevägen beräknas vara färdigställd våren 2022.

Så påverkas du

  • Under skogsavverkningen längs Frideborgsvägen kommer framkomligheten för motorfordon att påverkas. Under korta perioder kan vägen behöva stängas av
  • Under byggtiden av ny gång- och cykelväg kommer framkomligheten längst Frideborgsvägen att påverkas både med smalare vägbredd samt ökad byggtrafik
  • Under eventuellt anläggande av cykelpassage över Hillevägen kommer framkomligheten för motortrafik att påverkas. Arbetet kan leda till att ett körfält i taget stängs av åt gången, vilket kan leda till viss köbildning.

En cykelstad av rang

Gävle kommun vill bli en av Sveriges bästa cykelkommuner. För att vi ska lyckas krävs det bland annat att vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för alla stadens cyklister. Det ska vara enkelt och smidigt att resa hållbart.

Gång- och cykelbanan längst Frideborgsvägen är utpekad i Gävle kommuns cykelplan (2020). Cykelplanen finns att läsa här.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill ta del av handlingarna, kontakta:

Sara Bergkvist, projektledare
gavle.kommun@gavle.se, 026-17 80 00