Vi utför åtgärder för grundvattenskydd längs Valbovägen

Grundvattentäkter finns till för att skydda vårt dricksvatten. Gävle kommun arbetar med olika fysiska åtgärder för att säkerställa att Gävles dricksvatten långsiktigt skyddas från föroreningar orsakat av vägtrafiken. Den 3 augusti påbörjas ett arbete med grundvattenskydd för Gävles vattentäkt längs Valbovägen, sträckan Nybokrysset-Åbyvallen.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer det tidvis vara begränsad framkomlighet på delar av sträckan. I största möjliga mån kommer ett körfält alltid hållas öppet för trafik, avstängning av båda körfälten begränsas till nattetid. Framkomligheten på gång- och cykelbanan på norra sidan av Valbovägen påverkas endast måttligt när projektet behöver komma åt befintliga dagvattenbrunnar.

Tidplan

Byggarbetet påbörjas måndag 3 augusti 2020 och beräknas färdigställas i slutet av oktober 2020.

Vid frågor och aktuell information

Kontakta Gävle kommuns kundtjänst, 026-17 80 00 eller e-post: gavle.kommun@gavle.se