Fortsatt högt betyg för Gävle i kundundersökning bland företagare

Livsmedelsinspektör på besök på restaurang
Gävle kommun backar något men ligger på en fortsatt hög nivå i den årliga kundundersökningen Nöjd kund index, NKI, som Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner genomför. Från fjolårets mätning är det miljö- och hälsoskydd som klättrat mest medan bygglov tappat i resultat.

345 av Gävles företagare har svarat på årets NKI-undersökning som mäter nöjdheten hos de företag som fått beslut i ett myndighetsärende inom bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd samt brandskydd under 2021. Totalt får Gävle kommun ett NKI-resultat på 70, vilket klassas som högt av Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner.

Företagarna får i enkäten bland annat svara på frågor kring effektivitet, bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet. Gävle kommun får ett högt resultat när det gäller bemötande och kompetens medan företagarna tycker att tillgänglighet och effektivitet behöver förbättras inom alla myndighetsområden.

Gävle kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra vår service till företagen genom att utbilda handläggare och föra dialoger med näringslivet. Att vi får goda resultat i frågor som bemötande och kompetens är ett kvitto att vi är på rätt väg. Däremot behöver vi bli mer tillgängliga och hitta effektivare arbetssätt. Men det är glädjande att se att vi stabiliserat oss på en hög nivå de senaste åren, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

Mätningen visar att Gävle tappar lite i fyra av sex kategorier, men resultatet klassas fortsatt som högt. Årets ökning i betyg står miljö- och hälsoskydd för, från 64 för 2020 till 73, 2021.

Kommunens bygglovshantering går från ett godkänt till ett lågt resultat när det gäller företagens nöjdhet. NKI-resultatet för privatpersoner har inte sjunkit. Under pandemin var det många som byggde vilket resulterade i många bygglovsärenden och längre handläggningstider.

Vi har kunnat följa siffrorna under året och sett en nedåtgående trend 2021. Vi hade många ärenden och en analys av resultatet visar tydligt att våra företagare inte var nöjda med handläggningstiden. Bemanningen är viktig för oss och vi har jobbat hårt med ersättningsrekrytera, tagit in extra förstärkning och konsulthjälp. Sedan förra året har vi utökat bemanningen med två ytterligare tjänster, säger Anna Tengqvist, bygglovschef Livsmiljö Gävle.

För att förbättra servicen till företagare har Bygglov bland annat förbättrat informationen på gavle.se och skapat e-tjänster. Man har även infört flexibel rådgivning för företagare och nya rutiner för att bevaka handläggningstiden.

Nu ska vi göra en djupanalys av resultaten och arbeta vidare med våra åtgärder för att bli bättre på att möta företagarna. Vi har redan gjort mycket och vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet inom alla områden, även de som idag visar på ett högt betyg som till exempel markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd, säger Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö Gävle.

Sedan 2019 genomförs även en kundundersökning i hur anbudsgivare upplever upphandlingsprocessen, Nöjd upphandlings index, NUI. Här får Gävle kommun samma resultat som förra året, 60, vilket är lägre än NKI-resultatet. NUI-resultaten hos deltagande kommuner i undersökningen är överlag lägre än NKI.

Inköp- och upphandling är en ny enhet i kommunen och har under 2021 tagit många beslut som kommer påverka resultatet framåt. Vi har bland annat rekryterat specialistkompetenser, tagit fram en ny inköpspolicy, startat upp ett nära samarbete med det lokala näringslivet genom upphandlingsrådet och vi jobbar med att utveckla Gävle kommun som beställarorganisation. Vårt mål är att fler anbudsgivare ska uppleva upphandlingen som tillgänglig, säker och effektiv, säger Mattias Durnik, näringslivsdirektör Gävle kommun.

Fakta NKI och NUI

De årliga NKI- och NUI-rankingarna (nöjd kund index och nöjd upphandling index) är kundundersökningar från Stockholm Business Alliance, SBA, och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Ett gott företagsklimat gynnar företagande, bidrar till fler arbetstillfällen och stärker kommunens skatteunderlag. Kommunernas service är en viktig del hur företagsklimatet uppfattas.

NKI och NUI mäts enligt följande betygsskala:
>80 Mycket högt
70-80 Högt
62-69 Godkänt
50-61 Lågt
<50 Mycket lågt

NKI-undersökningen av 2021 års myndighetsutövning besvarades av 345 företagare i Gävle, vilket motsvarar 45 procent av de tillfrågade.
Totalt resultat i 2021 års mätning NKI: 70

Gävles resultat fördelat per myndighetsutövning: (Fjolårets resultat inom parantes)
Brandskydd: 75 (77)
Bygglov: 61 (66)
Markupplåtelse: 78 (81)
Livsmedel: 77 (78)
Miljö- och hälsoskydd: 73 (64)
Serveringstillstånd: 69 (69)

NUI-undersökningen av 2021 års myndighetsutövning besvarades av 185 företagare i Gävle, vilket motsvarar 44 procent av de tillfrågade.
Resultat i 2021 års mätning NUI: 60