Näringslivsprogrammet 2018 – 2020

Ett stort tack till er alla för fina samarbetsår i arbetet för ett förbättrat företagsklimat i Gävle kommun!

Programperioden program år 2018 – 2020 har nu nått sitt slut. Det har varit intressanta och kreativa år med många genomförda aktiviteter och processer som vi tillsammans har arbetat fram. Vissa aktiviteter och åtgärder har visat snabbare resultat medan vissa är processer som tar längre tid innan de positiva effekterna syns.

Några av de genomförda aktiviteterna och pågående processerna för ett bättre företagsklimat är;

 • Gävle kommuns interna och årliga utbildningssatsning Service till företag har genomförts för 120 av kommunens chefer och medarbetare inom myndighetsutövning och företagskontakter. Syftet med utbildning är att få ökad förståelse för näringslivets förutsättningar och betydelse, en handläggning med god kvalité, ett bra bemötande och service med ett lösningsorienterat arbetssätt. Utbildningen tror vi har bidragit till det ökade NKI (Nöjd kundindex) värdet inom samtliga myndighets- och serviceområden. År 2020 fick Gävle den bästa placering på Sveriges kommuner och Regioners nöjd kund-index någonsin. Samtidigt visar resultaten av Svensk Näringslivs enkät gällande upplevelsen av kommunens attityder till företagande inte samma bild, något vi behöver arbeta vidare med.
 • Företagsservice lotsmodell har infört eget tonval till kommunens växel 17 80 00 tonval 5 för företagsfrågor, enkla som komplexa företagsärenden som behöver samordning med berörda aktörer. Under åren har hittills 125 företagsärenden i behov av samordning genomförts som har bidragit till snabbare service och beslutsvägar. Företagsservice tjänster tror vi även har bidragit till årets fina NKI (Nöjd kundindexvärde) för kommunens företagsärenden.
 • Framtagna tydliga kvalitetsmål och servicegarantier för berörda förvaltningar/verksamheter med företagskontakter inom kommun och bolag – Nuläget; Svar inom max 2 dagar och återkoppling på tidsåtgång och beslut 5 dagar.
 • En utvecklad dialog mellan kommun och företag, något som ska bidra till en ökad förståelse om näringslivets vardag och utmaningar. En speciell satsning under 2019 – 2020 var 50 stycken genomförda företagsbesök på två dagar tillsammans med tjänstemän och politiker. Det har även genomförts 400 företagsbesök och digitala företagskontakter av och med tjänstemän med anledning av Corona pandemin.
 • Fysiska och digitala möten för och med näringslivet med olika relevanta teman
 • Kompetenscentrum Gävle – i samarbete med näringslivet, identifierat, matchat och skräddarsytt utbildningar inom bristyrken som stärker näringslivet
 • Under vår och höst har det genomförts informationskvällar om offentlig upphandling (totalt 6 st). Syftet har varit att öka kunskapen kring att delta i offentliga upphandlingar. Kommunen upplever att informationskvällarna har tagits emot positivt och förhoppningsvis brutit ned lite motstånd mot anbudsförfarandet.
 • Det har etablerats ett upphandlingsråd för att utveckla den offentliga upphandlingen och stärka banden mellan kommunen och näringslivet.
 • From 2020 finns ny årlig undersökning, NUI (Nöjd upphandlingsindex), som tittar på nöjdheten vad gäller kommunens upphandlingsärenden med företag.
 • Under 2020 infördes en rutin för näringslivskonsekvensanalyser i större kommunala beslut.
 • Det har under 2020 påbörjats ett arbete med ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle, bland annat med syfte att utveckla kompetensförsörjningsarbetet för det lokala näringslivet.
 • Tillsammans med kommunkollegor och vår samarbetspartner Marknadsplats Gävle har det införts en ny etableringsprocess som ska underlätta för nya företag som vill etablera sig i Gävle eller för befintliga Gävleföretag som vill flytta eller expandera sin verksamhet.
 • Förbättringsarbetet fortsätter under 2021 för att nå kommunmålet ett påtagligt förbättrat företagsklimat. Under år 2020 har ett arbete påbörjats med att ta fram ett helt nytt näringslivsprogram för nya program år som ska ersätta nuvarande program och ytterligare ska sätta fokus på hur vi med gemensamma krafter kan utveckla företagsklimatet i Gävle.

Här kan du läsa mer om samtliga genomförda aktiviteter och åtgärder för programåren 2018 – 2020

Här hittar du näringslivsprogrammet i dess helhet, delmål och filmer.

Under 2020 har ett revideringsarbete påbörjats inför nytt Näringslivsprogram. I nästa nyhetsbrev kommer en mer utförligare information om det revideringsarbetet som pågår.

 

Vänliga hälsningar

Annika Janglund
Programledare, Näringslivsprogrammet
Gävle kommun