Nu blir det lättare att anmäla osund konkurrens

Gävle kommun har infört en ny rutin för hantering av eventuell osund konkurrens inom Gävle kommuns verksamhet. På gavle.se kan den som anser att kommunen konkurrerar med det privata näringslivet anmäla det och därefter utreds frågan av aktuell sektor eller bolag.

Gävle kommun gav under förra året en konsultfirma i uppdrag att utreda om det finns osund konkurrens inom kommunens momspliktiga verksamheter. Utredningen visade att det inte finns någon osund konkurrens som går emot lagen inom kommunen. Däremot får Gävle kommun nio punkter med rekommendationer att titta vidare på, varav en är en förstärkt dialog med näringslivet.

Vi ska inte osunt konkurrera men det lokala näringslivet. Därför har vi, som en av få kommuner i landet, gjort den här utredningen. Utredningen kom fram till att det inte finns någon osund konkurrens inom kommunen som går emot lagen. Den visar också att det finns en stor medvetenhet kring de här frågorna i kommunen, säger Helene Åkerlind (L) kommunalråd med särskilt fokus på näringslivsfrågor.

Efter utredningen har Gävle kommun tagit fram en rutin för hantering av eventuell osund konkurrens inom Gävle kommuns verksamhet. De som anser att Gävle kommun bedriver momspliktig verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet kan anmäla det via ett formulär på gavle.se. Anmälaren kan välja att vara anonym, men får då ingen återkoppling i ärendet.

De anmälningar som kommer in sammanställs och tas upp i kommundirektörens ledningsgrupp. Om frågan redan utretts tidigare, tydlig lagstiftning eller liknande visar att verksamheten inte utgör osund konkurrens får anmälaren återkoppling direkt.

Vid behov får ansvarig sektor- eller bolagschef i uppdrag att utreda eller förklara förutsättningarna och om ärendet kräver ett politiskt ställningstagande presenteras underlaget för näringslivsutskottet. Anmälaren ska alltid få återkoppling i sitt ärende.

Det är bra att vi har en tydlig process för hur vi ska hantera dessa frågor. Vi arbetar ständigt för att underlätta för Gävles företagare och kommer varje år att bjuda in det lokala näringslivet till ett möte med fokus på konkurrensfrågor och eventuell osund konkurrens från kommunen. Det första mötet blir i höst, säger Mattias Durnik, näringslivsdirektör, Gävle kommun.

Läs mer om anmälan om eventuell osund konkurrens.