Gävle kommun inviger Limöns naturreservat

I mars 2020 beslutade Kommunfullmäktige att göra Limön till ett naturreservat. Syftet är att vårda och bevara den värdefulla natur- och kulturmiljön och bevara och utveckla skärgårdsön som besöksmål.  Invigningen av naturreservatet genomförs på ett coronaanpassat vis - med en film om Limön  och nya skyltar som beskriver öns natur- och kulturvärden

-Beslutet att bilda Limöns naturreservat är ett stort steg framåt i Gävle kommuns miljöarbete. Ett viktigt miljömål för Gävle är att ytan för skyddade naturområden i kommunen ska öka. Det är positivt för Gävle och vår skärgård att Limön nu skyddats för framtida generationer, säger Erik Holmestig (C), kommunalråd.

Invigningen av naturreservatet, som från början var tänkt som ett publikt evenemang, genomförs nu på ett coronaanpassat sätt genom att Gävle kommun tagit fram en film om Limön som går att se på kommunens hemsida och i sociala medier.

-Vi hoppas att filmen ska inspirera Gävlebor och turister att besöka vår fina skärgårdsö i sommar, säger Mikael Ekman, kommunekolog.

Limön är en av de större öarna i Inre fjärden och har en naturmiljö som är sällsynt i Gävleborgs län. Här finns blomrika ängsmarker, barrskogar med sällsynta svampar, lövskogar, mindre våtmarker, strandängar och grunda vattenområden. Variationen gör att många växter och djur trivs i området.

-Här kan du njuta av blomsterprakten på de artrika ängsmarkerna kring Kalkudden och Limö kafé. Förklaringen till blomrikedomen finns i jordens höga kalkhalt, det milda kustklimatet och att markerna använts för bete och odling ända sedan fiskarjordbrukets tillkomst på 1700-talet, säger Mikael Ekman.

Limön har även en spännande kulturhistoria. Troligen fanns bofasta på ön så tidigt som på 1500-talet, där några jobbade med kalkbrytning (som levererades till järnbruken), men också odling och fiske. Under många år var Limön en knutpunkt för yrkesfisket i Gävle. Det gamla, bevarade fiskeläget minner om den tiden. På Limön finns också en gammal fyrplats och lämningar från skyttegravar från tiden för första världskriget, då hemvärnstrupper var stationerade på ön.

För besökare erbjuder Limön ett kafé, uthyrningsstugor, flera badplatser och en naturstig. Till Limön tar man sig med Limöbåten som under sommaren avgår dagligen från Södra Skeppsbron. Det går också att lägga till med egen båt vid någon av gästbryggorna på ön.

För allmänheten gäller i princip allemansrättens regler också i naturreservatet, men med vissa inskränkningar: Hundar ska hållas kopplade och göra upp eld får man bara göra på av kommunen iordningställda grillplatser. Det är inte heller tillåtet att cykla på Limön, vilket varit ett tydligt önskemål från de fritidsboende på ön.

Kommunen håller på att ta fram informationsskyltar om naturreservatet och nya skyltar till den cirka fyra kilometer långa naturstigen. Skyltarna berättar om Limöns natur- och kulturvärden och kommer att sättas upp under sommaren.

– Skyltarna är trevligt illustrerade och vi hoppas de ska ge ett mervärde till besöket på Limön. Kanske lockar de besökarna att upptäcka Limön mer på egen hand, säger Mikael Ekman.

 

Limön – Gävles största sommarö – Gävle kommun (gavle.se)