Förslag till klimatfärdplan ute på remiss

Laddstation för elfordon.
Gävle ska bli en klimatneutral kommun 2035. Hur vi ska ta oss dit svarar färdplan klimatneutralt Gävle på.

Transportsektorn är den största källan till utsläpp i vår kommun och får därmed stort fokus i klimatfärdplanen. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp är bland annat en snabb övergång till elektrifierade fordon och mer hållbara resor via kollektivtrafik, cykel och gång.

Gävle kommun kommer även att driva på utvecklingen genom offentlig upphandling, smart samhällsplanering och lokala styrmedel.

Färdplanen är ute på remiss fram till och med den 31 mars 2021.