Gävle kommun fortsätter satsa på rörelse för barn

Gävle kommun satsar för tredje året projektet Rörelsesatsning i Gävle. Projektet ska ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en hälsofrämjande, tryggare och mer inkluderande skola och fritid.

Rörelsesatsningen är ett samarbete mellan Gävle kommun, RF-SISU Gävleborg och Rädda barnen. Målet är att fler barn ska kunna, vilja och våga röra sig hela livet. Satsningen riktar sig till barn i förskoleklass till årskurs 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt idag.

Rörelsesatsningen handlar i grunden om att utjämna de stora och orättvisa skillnader som finns mellan barn, både när det gäller graden av stillasittande och möjligheten att delta i organiserad idrott. Resultaten hittills har varit väldigt lyckade och det är för mig en viktig prioritering att satsningen nu fortsätter och når fler barn, säger Jörgen Edsvik (S), ansvarigt kommunalråd.

Styrkan med satsningen är att kunna arbeta efter lokala behov i skolor och dess närområden. Vi har prioriterat kontinuitet och står därför kvar i områden där det behövs. Arbetet med rörelserika skoldagar och trygga och inkluderande fritidsaktiviteter behöver fortsatt fokus, säger Josefine Wennelin, strateg social hållbarhet.

Nytt för i år är att Lilla Sätraskolan går med i satsningen. Andersberg blir med för tredje året med fokus på verksamheten DOIT, delaktighet, organisering, inkludering, trygghet. DOIT ska sänka trösklarna för barn att komma in i meningsfulla fritidsaktiviteter, verksamheten bidrar till att minska effekterna av de socioekonomiska skillnaderna som finns.

Under 2021 har DOIT Andersberg drivits i samverkan med Andersbergsskolan och friskolan Lyftet, med delvis finansiering och stöd från projektet Rörelsesatsning i skolan, Gavlegårdarna och företagssamarbeten.

DOIT är en öppen fritidsverksamhet för alla barn från nio till 13 år som bor i Andersberg, även barn som går i andra skolor i området. Verksamheten bygger på att lyssna in barnens behov och idéer och skapa kontakter med föreningslivet. Vi märker att aktiviteterna uppskattas, barnen blir modigare, orkar mer och kommer med nya idéer på saker att testa, säger Jesper Hall, samordnare för RF-SISU Gävleborg.

Grundsärskolorna Tallboskolan och Ulvsäterskolan går in på sitt andra projektår med fokus på rörelse på skoltid men även möjliggöra att fler barn för tillgång till en meningsfull och aktiv fritid. Parasport Gävleborg är en ny projektpart i det här arbetet och kommer tillsammans med RF-SISU utveckla arbetet.

Vi kommer fortsätta arbetet med att uppmärksamma och försöka överbrygga flera strukturella hinder för deltagande som till exempel ekonomiska förutsättningar, funktionshinder, avstånd, låg kunskap om utbud eller vad det innebär att delta i en förening. Dessa delar återkommer ju i hela projektet oavsett område, säger Josefine Wennelin.

Läs mer om satsningen och ta del av slutrapporten på: Rörelsesatsningen i Gävle – Gävleborg (rfsisu.se)

Deltagande skolor
Andersberg
Bergby centralskola
Tallboskolan
Ulvsäterskolan
Staffanskolan
Lilla Sätraskolan