Gävle kommun skriver på Klimatkontrakt 2030

Nu har Gävle kommun skrivit på 2022 års version av Klimatkontrakt 2030. Kontraktet, som revideras och vässas varje år, ska vara ett verktyg för att nå målen om ett klimatneutralt Gävle 2030. Att skapa handling som snabbar på omställningen i praktiken är syftet med den mobilisering av städer som sker inom Viable Cities.

Ett år i Viable Cities har gett oss nya insikter i att klimatarbetet behöver integreras bättre i policy, ledning, styrningsmodeller och budget om vi ska göra verklighet av vårt mål, ett klimatneutralt Gävle. Vi ser möjligheten att gemensamt fortsätta driva svåra utvecklingsfrågor inom Viable Cities, den samverkan med myndigheterna som finns där är avgörande för att vi ska vara framgångsrika i det gröna omställningsarbetet som behöver göras, säger Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.

Politiska ledarna för 23 städer, generaldirektörer för sex nationella myndigheter och programmet Viable Cities har nu skrivit på 2022 års version av Klimatkontrakt 2030.

Gävle kommun har i sitt kontrakt gjort en återblick på det första året inom Viable cities samarbete och sedan ställt mål för vad som ska påbörjas eller genomföras under 2023. Kommunen har nu fått resurser på plats att börja driva det externa klimatavtalet tillsammans med företag, akademi och civilsamhälle som ska lanseras under våren 2023. Därtill ska klimatfrågan integreras på ett bättre sätt i samhällsplaneringen genom att finnas med som en styrande faktor i våra beslutsprocesser. Det ska leda till att vi bygger ett långsiktigt hållbart Gävle.

Genom att uppdatera Klimatkontrakt 2030 varje år ser vi till att inte tappa tempot i arbetet. Att vi gör det här tillsammans med andra kommuner innebär, förutom ett ekonomiskt stöd för att genomföra omställningen, ett erfarenhetsutbyte med inspiration och att nya lösningar kan utvecklas och testas, säger Evelina Loberg, miljöstrateg hos Gävle kommun och processledare för Viable Cities.

Om European Viable Cities Day

European Viable Cities Day den 8 december – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU för att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Detta är en del av EU Cities Mission där 112 städer i Europa är föregångare i att ställa om som del i Europas gröna giv med det övergripande målet att nå en klimatneutral kontinent 2050.