Gävles äldre trivs i kommunen

Gävle är en bra kommun att leva, bo och åldras i, det tycker drygt 80 procent av de som svarat på Gävle kommuns enkät om äldres förutsättningar i kommunen. Totalt har 654 personer i målgruppen 65 år och äldre besvarat enkäten. Resultatet kommer nu att användas i arbetet med att ta fram en handlingsplan för att göra Gävle till en mer äldrevänlig kommun.

Att majoriteten av de som svarat är nöjda både med att leva, bo och åldras i Gävle är mycket glädjande. Nu går arbetet vidare för att göra Gävle ännu bättre för alla grupper i samhället, säger Jörgen Edsvik (S), kommunalråd.

Syftet med enkäten är att få en nulägesbild av hur Gävle är att bo och leva i för målgruppen 65 år och äldre. Enkätundersökningen är en del av Gävle kommuns projekt Äldrevänlig kommun och har genomförts tillsammans med FoU Välfärd Region Gävleborg.

Majoriteten av de som har svarat på enkäten är i åldern 65–79 år, gruppen 80 år och äldre utgör närmare 30 procent av svaren. Frågorna de har fått svara på har handlat om till exempel bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och delaktighet.

95 procent av de svarande tycker att deras närområde är trivsamt att leva, bo och åldras i. Men flera önskar bostäder som är anpassade för äldre, bättre tillgång till kollektivtrafik, bättre tillgänglighetsanpassning och underhåll av allmänna ytor och separerade gång- och cykelbanor.

De som svarat på enkäten förespråkar bland annat bättre tillgänglighet av information samt stöd med digitala tjänster och vardagssysslor. Vidare framhålls också vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete mot äldre.

De många fritextsvar som har lämnats stärker det vi har sett i andra sammanhang, till exempel i genomförda fokusgrupper och i uppsökande telefonsamtal. Nu tar vi med oss de här synpunkterna när vi tillsammans med våra projektdeltagare gör en handlingsplan för att Gävle ska bli mer äldrevänligt, säger Kerstin Weivert, projektledare Äldrevänlig kommun.

Rapporten ska nu sammanställas och kommer att finnas tillgänglig från början av december.