Ny Arkitekturpolicy: Skapa goda livsmiljöer för alla genom omsorgsfull och hållbar stadsplanering i Gävle

Gävle har fått en Arkitekturpolicy antagen av kommunfullmäktige i höst. Den har ett helhetsperspektiv med människan i centrum och visar kommunens förhållningssätt i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor i Gävle. -Vi ska ha en omsorgsfull stadsplanering och bygga goda gestaltade livsmiljöer för alla. Där hållbarhet, klimat- och miljöfrågor leder till en ny syn på hur städer planeras. Grönska och vatten betraktas likvärdigt med byggnader och anläggningar i Gävles livsmiljö. Det vi bygger och anlägger görs hållbart för framtiden och kommande generationer, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt vid Livsmiljö Gävle.

Samlad syn på arkitektur
Porträttbild Helena Tallius Myhrman Gävle växer och målet är att vi har mer än 120 000 invånare 2030. För att få en hållbar och vacker stad behöver vi ha en samlad syn på arkitektur och visa på hur stadsbyggande kan bidra. Om vi växer för fort kan vi få problem.
-Det betyder mycket hur vi har det tillsammans i vår stad för att skapa trygghet och vara en attraktiv stad. Omsorgsfull och tidig stadsplanering gör det också lättare att hantera klimat- och miljöförändringar som skyfall, stigande havsnivåer och värmeböljor. Det kan bidra till integration och skapa mötesplatser där vi möter varandra på nya sätt i staden, menar Helena Tallius Myhrman.

-För att lyckas krävs att vi gör det tillsammans med näringsliv och invånarna. Vi vill höja medvetenheten hos alla, säger Helena och berättar att policyn riktar sig till kommunkoncernen, politiker, näringslivet och invånarna.

Vad gör projektet för staden?
Det nya arbetssättet är att varje projekt beskrivs med en arkitektonisk idé, dvs formulera tankar bakom byggnadens idé, hur den ser ut, konstrueras, används, placeras och upplevs i staden. Varje projekt lyfter också hur det samspelar med sin omgivning och hur det bidrar till den omgivande staden som helhet.

– När vi skapar en ny stadsdel, ett kvarter, bygger en bro eller en skola vill vi, dels ha en idé hur projektet planeras att byggas, dels berätta hur detta kommer att beröra och stärka de människor som verkar eller bor runt omkring. Kommunens bolag som ansvarar för det offentliga byggandet i Gävle, ska vara förebilder och visa och inspirera. Vi vill inte peka med hela handen utan policyn är ett kunskapsunderlag i samtal och dialoger om det som planeras eller kommer att byggas, säger Helena Tallius Myhrman.

Nytta i vardagsarbetet
Helena nämner att arkitekturpolicyn är ett verktyg för många yrkesområden inom Gävle kommunkoncern.
– Kommunen äger mark och markanvisningar är ett kraftfullt och effektivt verktyg i kommunens planering. Vi kan aktivt stimulera arkitektonisk kvalitet i byggande genom att inte bara sälja mark, utan också skapa ett gott innehåll på platsen, för staden och på lång sikt, säger Helena Tallius Myhrman. De som arbetar med Gävles översiktsplan och detaljplaner och bygglov kommer att ha stöd av arkitekturpolicyn i sitt arbete.

-Vi kan ha en tidig dialog med enskilda och företag som vill etablera sig här, eller innan man skickar in en bygglovsansökan.- Det är också viktigt att invånarna har möjlighet att påverka på olika sätt, menar hon.

Påverka upphandlingar
Ett annat område som påverkas av policyn är utformning av upphandlingar för att kunna påverka kvaliteten i arkitekturen. Idag spelar prislappen ofta en för stor roll just i upphandlingsskedet av byggen, men däremot vägs sällan kostnaden över tid in i det ofta långa förvaltningsskedet. Till exempel ett dyrare och mer hållbart material blir över tid billigare, eftersom det håller och inte behöver bytas ut. -Kommersiella intressen styr ofta och fokus är på det enskilda projektet och prislappen. Vi behöver ta in allmänintresset som berör alla människor och ett helhetsgrepp på hela vår livsmiljö, säger Helena Tallius Myhrman.

Två huvudkapitel – Arkitektur och Stadsbyggnad
Policyn heter ”Arkitektur Gävle – arkitekturpolicy gestaltad livsmiljö ” och har två huvudkapitel – Arkitektur och Stadsbyggnad. I varje projekt ska arkitekturen bidra till staden, samspela med omgivningen och ha en arkitektonisk idé. Strategierna gäller också för byggandet av torg, parker och infrastruktur, som planteringar och broar. De är lika viktiga som stadens byggnader. Konsten i det offentliga rummet lyfts också fram.

I avsnittet om stadsbyggnad beskrivs stadens grundelement som är kontinuerligt gatunät, offentliga rum och parker samt stadens byggnader, samt ett antal kända och använda stadsbyggnadsprinciper. Där nämns hur byggnader bör placeras, hur man kan tänka kring bottenvåningar och entréer till hus och gårdar, samt att skapa torg och parker.

Klimat- och miljöfrågor leder till en ny syn på hur städer bäst planeras. Grönska och vatten betraktas likvärdigt med byggnader och anläggningar i Gävles livsmiljö. Avslutningsvis finns texter om Gävle idag, möjligheter och utmaningar, om hur Gävle växte fram och om den nationella arkitekturpolitiken Gestaltad Livsmiljö.

Arkitekturpolicyn kan du ladda ner här:Den finns också som trycksak att ta del av hos Kundtjänst.