Kulturavdelningen beviljar coronastöd till kulturaktörer i Gävle kommun

Under coronapandemin har hela kulturlivet och de som livnär sig på kultur drabbats hårt. Den 20 oktober beslutade kultur- och fritidsnämnden därför att avsätta 500 000 kronor i form av ett särskilt stöd som kulturaktörer kunde söka.

Nämnden gav Kulturavdelningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur pengarna skulle sökas och att tydliggöra kopplingen till Gävle kommuns kulturpolitiska program. Genom en e-tjänst gavs Gävle kommuns kulturaktörer möjligheten att ansöka om stöd och medlen är nu fördelade.

– Vi har fått in 40 ansökningar och har beviljat 25 stycken av dessa. Det är ett bra resultat, men vi kan samtidigt konstatera att behovet är större än vad vi har kunnat möta säger Sofia Nohrstedt, kulturchef i Gävle kommun.

Ansökningarna har kommit in från kulturaktörer inom bildkonst, litteratur, musik, dans och teater. I flera fall handlar det om omställning av verksamhet till mer digitala former, men även konstnärligt fördjupningsarbete och inkomstbortfall på grund av corona har beviljats.

– Att kultursektorn verkligen har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin visar sig bland annat i att det har kommit in ansökningar på drygt tre gånger det belopp som annonserades ut i november i år. Det är tydligt att satsningen är betydelsefull och jag hoppas att den kan minska risken att vårt kulturliv ska utarmas som en följd av pandemin, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Börjesson (MP).

En viktig parameter vid bedömning av ansökningar har bland annat varit att enskilda sökande ska ha konstnärlig utbildning samt ha sitt konstnärskap som huvudsaklig inkomstkälla. De föreningar som har sökt och beviljats stöd har bedömts utifrån den påverkan som verksamheten haft utifrån coronapandemin. Spridning mellan olika konstformer har eftersträvats.

Gävle kommuns kulturpolitiska program
Det kulturpolitiska programmet för Gävle kommun anger ramarna för kulturarbetet inom kommunen, och ger en inriktning för stödet till kulturområdet. Programmet lyfter bland annat vikten av kulturens egenvärde och möjligheten för enskilda kulturaktörer att vara professionellt verksamma i Gävle kommun.