Kulturavdelningen beviljar ytterligare coronastöd till kulturaktörer i Gävle kommun

Kulturlivet och de som livnär sig på kultur har drabbats hårt av covid-19. För att minska risken för att kulturlivet utarmas, kompensera för minskade intäkter och stimulera återhämtning under pandemin har kultur- och fritidsnämnden under våren 2021 avsatt 500 000 kronor till stöd för kulturaktörer. Nu har alla medel fördelats.

Motsvarande belopp avsattes under hösten 2020 och söktrycket från kulturaktörerna var högt – precis som vid denna omgång.

– Vi har fått in 34 ansökningar och har beviljat 25 av dessa. Det är ett bra resultat, men vi kan samtidigt konstatera att behovet är fortsatt större än vad vi har kunnat möta säger Sofia Nohrstedt, kulturchef.

Ansökningarna har kommit in från kulturaktörer inom bildkonst, litteratur, musik, dans, slöjd, teater och kulturarv. I flera fall handlar det om omställning av verksamhet till mer digitala former, men även konstnärligt fördjupningsarbete och inkomstbortfall på grund av pandemin har beviljats.

– Det känns oerhört angeläget att vi har fått fram ytterligare ett krisstöd till Gävles kulturarbetare! Vi får helt enkelt inte riskera att vårt kulturliv inte klarar sig igenom denna hårt prövande tid, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Börjesson (MP).

En viktig parameter vid bedömning av ansökningar har bland annat varit att enskilda sökande ska ha konstnärlig utbildning samt ha sitt konstnärskap som huvudsaklig inkomstkälla. De föreningar som har sökt och beviljats stöd har bedömts utifrån den påverkan som verksamheten haft utifrån pandemin. Spridning mellan olika konstformer har eftersträvats.

Gävle kommuns kulturpolitiska program

Det kulturpolitiska programmet för Gävle kommun anger ramarna för kulturarbetet inom kommunen, och ger en inriktning för stödet till kulturområdet. Programmet lyfter bland annat vikten av kulturens egenvärde och möjligheten för enskilda kulturaktörer att vara professionellt verksamma i Gävle kommun.

Programmet i sin helhet kan du läsa här:
www.gavle.se/kulturpolitisktprogram